Mình có sử dụng bộ đếm ngược thời gian bên webxaula , nhưng khi cho bộ đếm này vào datalist thì chỉ thể hiện đc 1 bộ đếm ( Vì mình load danh sách sản phẩm lên datalist và mình muốn mỗi sản phẩm có 1 bộ đếm... )
Đây là code của bộ đếm ngược thời gian....
+++ Trang Default.aspx

<script type="text/javascript">
var leave = <%=seconds %>;


var interv=setInterval(CounterTimer,1000);
function CounterTimer()
{

var day = Math.floor(leave / ( 60 * 60 * 24))
var hour = Math.floor(leave / 3600) - (day * 24)
var minute = Math.floor(leave / 60) - (day * 24 *60) - (hour * 60)
var second = Math.floor(leave) - (day * 24 *60*60) - (hour * 60 * 60) - (minute*60)
hour=hour<10 ? "0" + hour : hour;
minute=minute<10 ? "0" + minute : minute;
second=second<10 ? "0" + second : second;
var remain=day + " ngày, "+ hour + " giờ, "+minute+" phút, "+second +" giây ";
leave=leave-1;
if(day<0 || hour<0 || minute <0 || second < 0)
document.getElementById("timelabel").innerHTML="Đ ã hết thời gian";
else
document.getElementById("timelabel").innerHTML=rem ain;
}
</script>

<div id="timelabel" style="color: #FF0000; font-weight: bold;"></div>


+++ Trang Default.aspx.cs

Double seconds = (ngayketthuc - ngayhientai).TotalSeconds;


Nhờ các bạn xem giúp làm sao cho datalist thể hiện nhiều bộ đếm....
Thanks all!!!