VD: minh nhập IP của một computer trong LAN, nhấp conection, sẽ hiện danh sách các thư mục share của computer đó (nếu có thư mục share). bạn nào có thể có kinh nghiệm về ván đề này xin cho mình ý kiến hen!thank!!!