Giáo trình lập trình game đơn giản trên XNA - Dành cho những người đã học qua C# và chưa từng đụng tới XNA.
- Giáo trình hướng tới sự đơn giản nên sẽ không có đề cập những chỗ phức tạp giúp bạn dễ dàng bước vào ngành lập trình game.

Mediafire Link Code: