Bài 1. Viết chương trình nhập vào hai chuỗi ký tự str1 và str2.(chiều dài tối đa của mỗi chuỗi là 80 ký tự)
(a) Hãy cho biết số lần chuỗi str2 xuất hiện trong chuỗi str1.
(b) Hãy nhập vào số nguyên dương n, sau đó tiến hành chèn chuỗi str2 vào chuỗi str1 tại vị trí n.

//-------- em mới học phần này những k hiểu lắm ai có thể làm và giải thích giùm em đc k ạ.tks mọi ng