Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Rắc rối với hàm ảo ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  28

  Angry Rắc rối với hàm ảo ?

  /*Đề bài: Thiết kế chương trình viêc nhập xuất ấn phẩm sau trong một nhà sách: băng, sách. Các thành phần dữ liệu của các ấn phẩm:
  - Băng: tựa đề, giá, thời gian, số lượng
  - Sách: tựa đề, giá, số trang, số lượng.
  */
  C++ Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3. #include <iostream.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. class PUBLICATION   //declare abstract class
  6. {
  7.     char Title[30];
  8.  
  9.   protected:
  10.     float Price;
  11.     int Qty;
  12.  
  13.   public:
  14.     PUBLICATION()
  15.         {
  16.             cout <<"Ten an pham: "; fflush(stdin);  gets(Title);
  17.             cout <<"\nDon gia: ";   cin >>Price;
  18.             cout <<"\nSo luong: ";  cin >>Qty;
  19.         }
  20.     void Put()
  21.         {
  22.             cout <<"\nAn pham " <<Title;
  23.             cout <<"\nCo don gia: " <<Price <<endl;
  24.             cout <<"\nSo luong: " <<Qty;
  25.         }
  26.         virtual void PutData() = 0;  // pure virtual function
  27.     virtual int IsOver() = 0;
  28.     virtual float Get_TG() = 0;
  29. };
  30.  
  31. class BOOK: public PUBLICATION
  32. {
  33.     int Page;
  34.     static float TTG_SACH;
  35.  
  36.   public:
  37.     BOOK()
  38.         {
  39.             cout <<"\nSo trang: ";  cin >>Page;
  40.             TTG_SACH += PUBLICATION:: Qty * PUBLICATION:: Price;
  41.         }
  42.     virtual void PutData()
  43.         {
  44.             Put();
  45.             cout <<"\nSo trang: " <<Page <<endl;
  46.         }
  47.     int IsOver()
  48.         {
  49.             return TTG_SACH;
  50.         }
  51. };
  52. float BOOK:: TTG_SACH = 0;
  53.  
  54. class TAPE: public PUBLICATION
  55. {
  56.     int PlayTime;
  57.     static float TTG_BANG;
  58.  
  59.   public:
  60.     TAPE()
  61.         {
  62.             cout <<"\nThoi gian chay: ";    cin >>PlayTime;
  63.             TTG_BANG += Qty * Price;
  64.         }
  65.     void PutData()
  66.         {
  67.             Put();
  68.             cout <<"\nThoi gian chay: " <<PlayTime <<endl;
  69.         }
  70.     int IsOver()
  71.         {
  72.             return PlayTime > 90 ? 1 : 0;
  73.         }
  74.     virtual float Get_TG()
  75.         {
  76.             return TTG_BANG;
  77.         }
  78. };
  79. float TAPE:: TTG_BANG = 0;
  80.  
  81. void main()
  82. {
  83.     int n1, n2;
  84.     clrscr();
  85.     cout <<"\nSo dau sach cua hang: ";  cin >>n1;
  86.     cout <<"\nSo dau bang trong cua hang: ";    cin >>n2;
  87.     BOOK *SACH;
  88.     TAPE *BANG;
  89.     PUBLICATION *DS[100];
  90.     //nhap du lieu
  91.     for(int i=0; i<n1; i++)
  92.         {
  93.             SACH = new BOOK;  //Lỗi
  94.             DS[i] = SACH;
  95.         }
  96.     for(i=0; i<n2; i++)
  97.         {
  98.             BANG = new TAPE;  //Lỗi(?) (?) [SIZE="4"][FONT="Arial"][COLOR="Black"][FIXED][FIXED][/FIXED][/FIXED][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  99.             DS[i+n1] = BANG;
  100.         }
  101.     //xuat du lieu
  102.     for(i=0; i,n1; i++)
  103.         {
  104.             DS[i]->PutData();
  105.             cout <<(DS[i]->IsOver() == 1 ? " Sach hon 900 trang" : "") <<endl;
  106.         }
  107.     cout <<endl <<"Tong tri gia sach= " <<SACH->Get_TG() <<endl;
  108.     for(i=0; i<n2; i++)
  109.         {
  110.             DS[i+n1]->PutData();
  111.             cout <<(DS[i+n1]->IsOver() == 1 ? " Bang > 90" : "") <<endl;
  112.         }
  113.     cout <<endl <<"Tong tri gia bang= " <<BANG->Get_TG() <<endl;
  114.     getch();
  115. }[CODE]
  [LIMG][/LIMG]
  [/code]

  ------
  chú ý đặt code vào tag
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 13-08-2008 lúc 11:43 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Đã hết lỗi nhưng mình chưa test là đã chạy đúng với yêu cầu hay chưa.
  C++ Code:
  1.  
  2. #include <conio.h>
  3. #include <ctype.h>
  4. #include <iostream.h>
  5. #include <stdio.h>
  6.  
  7. class PUBLICATION   //declare abstract class
  8. {
  9.     char Title[30];
  10.  
  11.   protected:
  12.     float Price;
  13.     int Qty;
  14.  
  15.   public:
  16.         PUBLICATION()
  17.         {
  18.             cout <<"Ten an pham: "; fflush(stdin);  gets(Title);
  19.             cout <<"\nDon gia: ";   cin >>Price;
  20.             cout <<"\nSo luong: ";  cin >>Qty;
  21.         }
  22.     void Put()
  23.         {
  24.             cout <<"\nAn pham " <<Title;
  25.             cout <<"\nCo don gia: " <<Price <<endl;
  26.             cout <<"\nSo luong: " <<Qty;
  27.         }
  28.         virtual void PutData()=0;  // pure virtual function
  29.     virtual float IsOver() = 0;
  30.     virtual float Get_TG() = 0;
  31.     virtual ~PUBLICATION(){;};
  32. };
  33.  
  34. class BOOK: public PUBLICATION
  35. {
  36.     int Page;
  37.     static float TTG_SACH;
  38.  
  39. public:
  40.     BOOK()
  41.         {
  42.             cout <<"\nSo trang: ";
  43.             cin >>Page;
  44.             TTG_SACH += (Qty * Price);
  45.         }
  46.  
  47.     void PutData()
  48.         {
  49.             Put();
  50.             cout <<"\nSo trang: " <<Page <<endl;
  51.         }
  52. //thêm hàm này vào là ok
  53.     float Get_TG()
  54.     {
  55.         return 0.0;
  56.     }
  57.     float IsOver() // khai bao kieu float ma tra ve kieu int
  58.         {
  59.             return TTG_SACH;
  60.         }
  61.     virtual ~BOOK(){;};
  62. };
  63.  
  64. float BOOK:: TTG_SACH = 0;
  65.  
  66. class TAPE: public PUBLICATION
  67. {
  68.     int PlayTime;
  69.     static float TTG_BANG;
  70.  
  71.   public:
  72.     TAPE()
  73.         {
  74.             cout <<"\nThoi gian chay: ";    cin >>PlayTime;
  75.             TTG_BANG += Qty * Price;
  76.         }
  77.     void PutData()
  78.         {
  79.             Put();
  80.             cout <<"\nThoi gian chay: " <<PlayTime <<endl;
  81.         }
  82.     float IsOver()
  83.         {
  84.             return PlayTime > 90 ? 1.0 : 0.0;
  85.         }
  86.     float Get_TG()
  87.         {
  88.             return TTG_BANG;
  89.         }
  90. };
  91. float TAPE:: TTG_BANG = 0;
  92.  
  93. void main()
  94. {
  95.     int n1, n2;
  96. //    clrscr();
  97.     cout <<"\nSo dau sach cua hang: ";  cin >>n1;
  98.     cout <<"\nSo dau bang trong cua hang: ";    cin >>n2;
  99.  
  100.     BOOK* SACH;
  101.     TAPE* BANG;
  102.     PUBLICATION *DS[100];
  103.     //nhap du lieu
  104.     for(int i=0; i<n1; i++)
  105.         {
  106.             SACH = new BOOK;  //Lo^~i  
  107.            
  108.             DS[i] = SACH;
  109.         }
  110.     for(i=0; i<n2; i++)
  111.         {
  112.             BANG = new TAPE;  //Lo^~i(?) (?) [size="4"][font="Arial"][color="Black"][fixed][fixed][/fixed][/fixed][/color][/font][/size]
  113.             DS[i+n1] = BANG;
  114.         }
  115.     //xuat du lieu
  116.     for(i=0; i,n1; i++)
  117.         {
  118.             DS[i]->PutData();
  119.             cout <<(DS[i]->IsOver() == 1 ? " Sach hon 900 trang" : "") <<endl;
  120.         }
  121.     cout <<endl <<"Tong tri gia sach= " <<SACH->Get_TG() <<endl;
  122.     for(i=0; i<n2; i++)
  123.         {
  124.             DS[i+n1]->PutData();
  125.             cout <<(DS[i+n1]->IsOver() == 1 ? " Bang > 90" : "") <<endl;
  126.         }
  127.     cout <<endl <<"Tong tri gia bang= " <<BANG->Get_TG() <<endl;
  128.     getch();
  129. }

  bạn test lại xem sao nhé. mình chạy được trên VC++6.0 rồi..

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn