Khi chạy ở chế độ debug, VS sinh ra dịch vụ localhost:51158/abc.aspx
Khi này thử mã hóa và giải mã bằng hệ mật mã RSA với keysize: 1024 bình thường

Nhưng nếu localhost/abc.aspx
Khi này chỉ mã hóa được chứ không thể giải mã

Code:
System.Security.Cryptography.CryptographicException: The system cannot find the file specified.

   at System.Security.Cryptography.Utils.CreateProvHandle(CspParameters parameters, Boolean randomKeyContainer)
   at System.Security.Cryptography.Utils.GetKeyPairHelper(CspAlgorithmType keyType, CspParameters parameters, Boolean randomKeyContainer, Int32 dwKeySize, SafeProvHandle& safeProvHandle, SafeKeyHandle& safeKeyHandle)
   at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.GetKeyPair()
   at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider..ctor(Int32 dwKeySize, CspParameters parameters, Boolean useDefaultKeySize)
   at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider..ctor(CspParameters parameters)
Bạn nào giải thích và khác phục hộ mình được không?
Cảm ơn nhiều!