em có code như thế này :

PHP Code:
int TimGTLNDQ(int ary[],unsigned size)
{
    
int m;
    if(
size==1)
        return 
ary[0];
    else
    {
        
m=TimGTLNDQ(ary,size-1); // các đoạn này không hiểu
        
if(m<ary[size-1])  // pác nào chỉ giúp
            
m=ary[size-1];   //
        
return m;
    }

giả sử ta có mảng ary[6]={2,3,6,4,8,1} chạy với code trên .

nếu có thể pác liên lạc qua YM em : linhphongvp , cho dễ thanks