1. Tạo lớp Thí sinh với các dữ liệu dạng:
Số BD Tên Thí Sinh Điểm toán Điểm Văn Điểm Anh Tổng Điểm
Và có các phương thức sau:
Nhập dữ liệu: Tính tổng điểm = Điểm toán+Điểm văn+Điểm Anh
2. Tính tổng điểm mới= Điểm toán+Điểm văn+điểm Anh+Điểm ƯT
Có 3 loại ưtiên: TS: Con TB, TS: Con vùng xâu vùng xa, TS: TN phổ thông đạt loại xuất sắc( có kế thừa chương trình ở mục 1

#include<iostream.h>
#include<string.h>
Using namespace std;
Class TS
{ Protected
Double Tongdiem;
Pravite
Char SoBD;
Char TenTS;
double Diemtoan, Diemvan,Diemanh;
Public
Void NhapDL();
Double Tinhtongdiem();
}
Void TS::NhapDL()
{
Cout<<”Nhập số BD”; cin.getline(SoBD); cin.ignore();
Cout<<”Nhap TenTS”; cin.getline(TenTS);cin.ignore();
Cout<<”Nhap Diem Toan”; cin>>Diemtoan;
Cout<<”Nhap Diem Van”; cin>>Diemvan;
Cout<<”Nhap Diem Anh”; cin>> Diemanh;
}
Double TS::Tinhtongdiem()
{
TongDiem= Diemtoan+Diemvan+Diemanh;
Return TongDiem;
}
Class CTB:: public TS
{
Private
Double DiemUT;
Public
Void nhaplieu();
Double Tongdiemmoi;
}

Void CTB::Nhaplieu()
{
TS::nhaplieu();
Cout<<” Nhap DUT”;cin>>DiemUT;
}
Double CTB::Tongdiemmoi()
{
Tongdiemmoi=TS::Tongdiem+DiemUT;
}
Class CVS:: public TS
{
Private
Double DiemUT;
Public
Void nhaplieu();
Double Tongdiemmoi;
}

Void CVS::Nhaplieu()
{
TS::nhaplieu();
Cout<<” Nhap DUT”;cin>>DiemUT;
}
Double CVS::Tongdiemmoi()
{
Tongdiemmoi=TS::Tongdiem+DiemUT;
}
Class CTB:: public TS
{
Private
Double DiemUT;
Public
Void nhaplieu();
Double Tongdiemmoi;
}

Void HSG::Nhaplieu()
{
TS::nhaplieu();
Cout<<” Nhap DUT”;cin>>DiemUT;
}
Double HSG::Tongdiemmoi()
{
Tongdiemmoi=TS::Tongdiem+DiemUT;
}