Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Đảo Ngược Danh Sách Liên Kết Bằng C++?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  10

  Mặc định Đảo Ngược Danh Sách Liên Kết Bằng C++?

  em có 1 bài tập như thế này
  viết chương trình mô tả các phép toán của DSLK, mỗi phần tử của DSLK là 1 struct MonHoc gồm các thông tin: MaMonHoc(int), TenMonHoc, SoTinChi
  Yêu cầu:
  - thêm (Đầu, cuối, vị trí bất kỳ)
  - Xóa (Đầu, Cuối, Vị trí bất kì)
  - Tìm kiếm theo MaMonHoc
  - Sắp Xếp (Theo MaMonHoc)
  - Đảo Ngược
  - Nối 2 Danh Sách (Nối cuối, nối tăng dần)
  - Đếm số Note
  - Xuất Danh Sách
  em đã làm được 1 ít rồi, nhưng đang bí ở đảo ngược, với nối danh sách.
  Code:
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  using namespace std;
  
  #define MAX_LIST 100
  typedef struct MonHoc *PTMonHoc;
  struct MonHoc
  {
  	int MaMonHoc;
  	char TenMonHoc[MAX_LIST];
  	int SoTinChi;
  	PTMonHoc Next;
  };
  int	CheckMenu = 0;
  PTMonHoc Head = NULL;
  void KhoiTaoDanhSach()
  {
  	CheckMenu = 1;
  	int SoLuongMonHoc = 0, Dem = 0;
  	PTMonHoc p, p1;
  	do 
  	{
  		cout<<"Nhap so luong mon hoc: ";
  		cin>>SoLuongMonHoc;
  	} while (SoLuongMonHoc <=0 );
  	if (Head == NULL)
  	{
  		Head = new MonHoc;
  		cout<<endl;
  		cout<<"============Nhap thong tin mon hoc thu "<<Dem+1<<"============\n";
  		cin.ignore();
  		cout<<"Nhap ma mon hoc: ";
  		cin>>Head->MaMonHoc;
  		cin.ignore();
  		cout<<"Nhap ten mon hoc: ";
  		cin.getline(Head->TenMonHoc, MAX_LIST);
  		cout<<"Nhap so tin chi: ";
  		cin>>Head->SoTinChi;
  		cin.ignore();
  		Head->Next = NULL;//con tro cuoi cung chi vao null
  		Dem++;
  	}
  	if (Head != NULL)//neu head khac rong thi chen cuoi danh sach
  	{
  		p = Head;
  		PTMonHoc Temp = Head;
  		int MaTam = Temp->MaMonHoc;
  
  		while (p->Next != NULL)
  			p = p->Next; // dua p vao node cuoi cung cua danh sach 
  		while (Dem < SoLuongMonHoc)
  		{
  			p1 = p;
  			p1->Next = new MonHoc;  // tao node moi sau node cuoi cung
  			p1 = p1->Next;
  			cout<<"============Nhap thong tin mon hoc thu "<<Dem+1<<"============";
  			do
  			{
  				cout<<"\nNhap ma mon hoc: ";
  				cin>>p1->MaMonHoc;
  				if (p1->MaMonHoc == MaTam)
  				{
  
  					cout<<"Ma mon hoc da co, xin nhap lai.";
  				}
  			}while (p1->MaMonHoc == MaTam);
  			cin.ignore();
  			cout<<"Nhap ten mon hoc: ";
  			cin.getline(p1->TenMonHoc, MAX_LIST);
  			cout<<"Nhap so tin chi: ";
  			cin>>p1->SoTinChi;
  			cin.ignore();
  			p1 -> Next = NULL;//con tro cuoi chi vao null
  			p = p1;
  			Dem++;
  		}
  	}
  }
  
  void XuatThongTinMonHoc()
  {
  	PTMonHoc p1 = Head;
  	PTMonHoc p2 = Head;
  	int TongSoMonHoc = 0, TongsoTinChi = 0;
  	if (p1 != NULL)
  	{
  		while (p1!= NULL)
  		{
  			TongSoMonHoc++;
  			TongsoTinChi++;
  			p1=p1->Next;
  		}
  		cout<<"\n================================================================================";
  		cout<<"		Tong so mon hoc: "<<TongSoMonHoc<<"	Tong So Tin Chi: "<<TongsoTinChi;
  		for(p2; p2 != NULL; p2 = p2->Next)
  		{
  			cout<<"\n================================================================================";
  			cout<<"		Ma Mon Hoc: "<<p2->MaMonHoc<<" Ten Mon Hoc: "<<p2->TenMonHoc<<"\t So Tin Chi: "<<p2->SoTinChi;
  		}
  		cout<<"\n================================================================================";
  		cout<<endl;
  	}
  	else
  		cout<<"Danh sach thong tin cua hang hien tai rong!!!\n";
  }
  
  void ThemMonHocDau()
  {
  
  /*	cout<<endl;
  	cout<<"Nhap mon hoc: ";
  	cin>>p->MaMonHoc;
  	cin.ignore();
  	cout<<"Nhap ten mon hoc: ";
  	cin.getline(p->TenMonHoc, MAX_LIST);
  	cout<<"Nhap so tin chi: ";
  	cin>>p->SoTinChi;
  	cin.ignore();
  	p->Next = NULL;
  	if(Head == NULL)
  	Head = p;
  	else
  	{
  	p->Next = Head;
  	Head = p;
  }*/
  	int SoLuongMonHoc = 0, Dem = 0;
  	PTMonHoc Temp = Head;
  	int MaTam = Temp->MaMonHoc;
  	do 
  	{
  		cout<<"Nhap so luong mon hoc: ";
  		cin>>SoLuongMonHoc;
  	} while (SoLuongMonHoc <=0 );
  	while (Dem < SoLuongMonHoc)
  	{
  		PTMonHoc p = new MonHoc;
  		cout<<endl;
  		cout<<"============Nhap thong tin mon hoc thu "<<Dem+1<<"============";
  		do
  		{
  			cout<<"\nNhap ma mon hoc: ";
  			cin>>p->MaMonHoc;
  			if (p->MaMonHoc == MaTam)
  			{
  				
  				cout<<"Ma mon hoc da co, xin nhap lai.";
  			}
  		}while (p->MaMonHoc == MaTam);
  		cin.ignore();
  		cout<<"Nhap ten mon hoc: ";
  		cin.getline(p->TenMonHoc, MAX_LIST);
  		cout<<"Nhap so tin chi: ";
  		cin>>p->SoTinChi;
  		p->Next = NULL;//con tro cuoi cung chi vao null
  		Dem++;
  		if(Head == NULL)
  			Head = p;
  		else
  		{
  			p->Next = Head;
  			Head = p;
  		}
  	}
  	cout<<"===========================Danh sach sau khi them dau===========================";
  	XuatThongTinMonHoc();
  }
  
  void ThemMonHocCuoi()
  {
  	int SoLuongMonHoc = 0, Dem = 0;
  	PTMonHoc Temp = Head;
  	int MaTam = Temp->MaMonHoc;
  	do 
  	{
  		cout<<"Nhap so luong mon hoc: ";
  		cin>>SoLuongMonHoc;
  	} while (SoLuongMonHoc <=0 );
  	while (Dem < SoLuongMonHoc)
  
  		while (Dem < SoLuongMonHoc)
  		{
  			PTMonHoc p = new MonHoc;
  			cout<<endl;
  			cout<<"============Nhap thong tin mon hoc thu "<<Dem+1<<"============";
  			do
  			{
  				cout<<"\nNhap ma mon hoc: ";
  				cin>>p->MaMonHoc;
  				if (p->MaMonHoc == MaTam)
  				{
  					
  					cout<<"Ma mon hoc da co, xin nhap lai.";
  				}
  			}while (p->MaMonHoc == MaTam);
  			cin.ignore();
  			cout<<"Nhap ten mon hoc: ";
  			cin.getline(p->TenMonHoc, MAX_LIST);
  			cout<<"Nhap so tin chi: ";
  			cin>>p->SoTinChi;
  			p->Next = NULL;//con tro cuoi cung chi vao null
  			Dem++;
  			if(Head ==NULL)
  				Head = p;
  			else
  			{
  				PTMonHoc q = Head;
  				while(q->Next != NULL)
  					q = q->Next;
  				q->Next = p;
  			}
  		}
  		cout<<"===========================Danh sach sau khi them cuoi==========================";
  		XuatThongTinMonHoc();
  }
  
  void ThemMonHoc_K()
  {
  	int k, SoLuongMonHoc = 0, Dem = 0;
  	PTMonHoc Temp = Head;
  	int MaTam = Temp->MaMonHoc;
  	cout<<"Nhap vi tri can them: ";
  	cin>>k;
  	if(k<1)
  		cout<<"\nVi tri them khong hop le!!!";
  	else
  		if(k==1)
  			ThemMonHocDau();
  		else
  		{
  			PTMonHoc p = Head;
  			int i = 1;
  			while(p!=NULL && i<k-1)
  			{
  				i=i+1;
  				p=p->Next;
  			}
  			if(p==NULL)
  				cout<<"\nVi tri them khong hop le!!!\n";
  			else
  			{
  				do 
  				{
  					cout<<"Nhap so luong mon hoc: ";
  					cin>>SoLuongMonHoc;
  				} while (SoLuongMonHoc <=0 );
  				while (Dem < SoLuongMonHoc)
  				{
  					PTMonHoc t = new MonHoc;
  					cout<<endl;
  					cout<<"============Nhap thong tin mon hoc thu "<<Dem+1<<"============";
  					do
  					{
  						cout<<"\nNhap ma mon hoc: ";
  						cin>>t->MaMonHoc;
  						if (t->MaMonHoc == MaTam)
  							cout<<"Ma mon hoc da co, xin nhap lai.";
  					}while (t->MaMonHoc == MaTam);
  					cin.ignore();
  					cout<<"Nhap ten mon hoc: ";
  					cin.getline(t->TenMonHoc, MAX_LIST);
  					cout<<"Nhap so tin chi: ";
  					cin>>t->SoTinChi;
  					Dem++;
  					t->Next = p->Next;
  					p->Next = t;
  				}
  
  			}
  			cout<<"===========================Danh sach sau khi them===============================";
  			XuatThongTinMonHoc();
  		}
  }
  
  void XoaMonHocDau()
  {
  	if (Head != NULL)
  	{
  		PTMonHoc p = Head;
  		Head = Head->Next;
  		delete p;
  		cout<<"===========================Danh sach sau khi xoa dau============================";
  		XuatThongTinMonHoc();
  	}
  	else
  		cout<<"Khong the xoa vi danh sach thong tin mon hoc hien tai rong!!!\n";
  }
  
  void XoaMonHocCuoi()
  {
  	if (Head != NULL)
  	{
  		if (Head->Next == NULL)
  		{
  			delete Head;
  			Head = NULL;
  			cout<<"===========================Danh sach sau khi xoa cuoi===========================";
  			XuatThongTinMonHoc();
  		}
  		else
  		{
  			PTMonHoc p = Head;
  			while (p->Next->Next != NULL)
  				p = p->Next;
  			PTMonHoc tam = p->Next;
  			p->Next = NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"===========================Danh sach sau khi xoa cuoi===========================";
  			XuatThongTinMonHoc();
  		}
  	}
  	else
  		cout<<"Khong the xoa vi danh sach thong tin mon hoc hien tai rong!!!\n";
  }
  
  void XoaMonHoc_K()
  {
  	int k;
  	cout<<"Nhap vi tri can xoa: ";
  	cin>>k;
  	if(Head==NULL)
  		printf("\n Danh sach rong");
  	else
  		if(k<1)
  			cout<<"Vi tri xoa khong hop le!!!";
  		else
  			if(k==1)
  			{
  				PTMonHoc q = Head;
  				Head = Head->Next;
  				cout<<"===========================Danh sach sau khi xoa================================";
  				XuatThongTinMonHoc();
  				delete q;
  			}
  			else
  			{
  				PTMonHoc p = Head;
  				int i=1;
  				while(p != NULL && i < k-1)
  				{
  					i=i+1;
  					p=p->Next;
  				}
  				if(p==NULL||p->Next==NULL)
  					cout<<"\nVi tri xoa khong hop le!!!\n";
  				else
  				{
  					PTMonHoc q = p->Next;
  					p->Next = q->Next;
  					cout<<"===========================Danh sach sau khi xoa================================";
  					XuatThongTinMonHoc();
  					delete q;
  				}
  			}
  }
  
  void SuaMonHoc()
  {
  	if (Head != NULL)
  	{
  		int k;
  		PTMonHoc p = Head;
  		cout<<"Nhap ma mon hoc can sua: ";
  		cin>>k;
  		int KiemTraMonHoc = 0;
  		for(p; p != NULL; p = p->Next)
  		{
  			if (k == p->MaMonHoc)//kiem tra xem ma mon hoc vua nhap co trung voi ma hang trong danh sach, neu trung thi xuat
  			{
  				KiemTraMonHoc = 1;
  				cout<<"\nMa mon hoc (cu): "<<p->MaMonHoc<<endl;
  				cout<<"Nhap mon hoc (moi): ";
  				cin>>p->MaMonHoc;
  				cin.ignore();
  				cout<<"\nTen mon hoc (cu): "<<p->TenMonHoc<<endl;
  				cout<<"Nhap ten mon hoc (moi): ";
  				cin.getline(p->TenMonHoc,MAX_LIST);
  				cout<<"\nSo tin chi (cu): "<<p->SoTinChi<<endl;
  				cout<<"Nhap tin chi (moi): ";
  				cin>>p->SoTinChi;
  				cin.ignore();
  				break;
  			}
  		}
  		if (KiemTraMonHoc == 0)
  			cout<<"Khong co ma mon hoc can sua!!!\n";
  		cout<<"=======================Thong tin mon hoc sau khi sua============================";
  		XuatThongTinMonHoc();
  	}
  	else
  		cout<<"Khong the sua vi danh sach thong tin mon hoc hien tai rong!!!\n";
  }
  
  void HoanVi(int &a, int &b)
  {
  	int temp;
  	temp = a;
  	a = b;
  	b = temp;
  }
  
  void SapXepTangDanTheoMaMonHoc()
  {
    PTMonHoc p = Head;
  	if (Head != NULL)
  	{
  		while (p->Next != NULL)
  		{
  			int min = p->MaMonHoc;
  			PTMonHoc q = p->Next;
  			PTMonHoc tam = p;
  			while (q != NULL)
  			{
  				int k = q->MaMonHoc;
  				if ( k < min)
  				{
  					min = q->MaMonHoc;
  					tam = q;
  				}
  				q = q->Next;
  			}
  			char Text[MAX_LIST];
  			strcpy(Text, tam->TenMonHoc);//phan nay la phan doi vi tri cua ten mat hang
  			strcpy(tam->TenMonHoc, p->TenMonHoc);
  			strcpy(p->TenMonHoc, Text);
  			HoanVi(tam->MaMonHoc, p->MaMonHoc);
  			HoanVi(tam->SoTinChi, p->SoTinChi);
  			p = p->Next;
  		}
  		cout<<"=========================Danh sach sau khi sap xep==============================";
  		XuatThongTinMonHoc();
  	}
  	else
  		cout<<"Khong the sap xep vi danh sach thong tin mon hoc hien tai rong!!!\n";
  }
  
  void SapXepGiamDanTheoMaMonHoc()
  {
    PTMonHoc p = Head;
  	if (Head != NULL)
  	{
  		while (p->Next != NULL)
  		{
  			int max = p->MaMonHoc;
  			PTMonHoc q = p->Next;
  			PTMonHoc tam = p;
  			while (q != NULL)
  			{
  				int k = q->MaMonHoc;
  				if ( k > max)
  				{
  					max = q->MaMonHoc;
  					tam = q;
  				}
  				q = q->Next;
  			}
  			char Text[MAX_LIST];
  			strcpy(Text, tam->TenMonHoc);//phan nay la phan doi vi tri cua ten mat hang
  			strcpy(tam->TenMonHoc, p->TenMonHoc);
  			strcpy(p->TenMonHoc, Text);
  			HoanVi(tam->MaMonHoc, p->MaMonHoc);
  			HoanVi(tam->SoTinChi, p->SoTinChi);
  			p = p->Next;
  		}
  		cout<<"=========================Danh sach sau khi sap xep==============================";
  		XuatThongTinMonHoc();
  	}
  	else
  		cout<<"Khong the sap xep vi danh sach thong tin mon hoc hien tai rong!!!\n";
  }
  
  void TimMonHocTheoMaMonHoc()
  {
  	if (Head !=NULL)
  	{
  		PTMonHoc p = Head;
  		int x, KiemTraMaMonHoc = 0;
  		cout<<"\nNhap ma mon hoc can tim: ";
  		cin>>x;
  		for(p; p != NULL; p = p->Next)
  		{
  			if (x == p->MaMonHoc)
  			{
  				KiemTraMaMonHoc = 1;
  				cout<<"===========================Thong tim ma mon hoc "<<x<<"===============================";
  				cout<<"		Ma Mon Hoc: "<<p->MaMonHoc<<" Ten Mon Hoc: "<<p->TenMonHoc<<"\t So Tin Chi: "<<p->SoTinChi<<endl;
  				cout<<"================================================================================\n";
  				break;
  			}
  		}
  		if (KiemTraMaMonHoc == 0)
  		{
  			cout<<"================================================================================";
  			cout<<"Ma mon hoc vua nhap khong co trong danh sach\n";
  			cout<<"================================================================================\n";
  		}
  	}
  	else
  		cout<<"Khong the tim vi danh sach thong tin mon hoc hien tai rong!!!\n";
  }
  
  void TimMonHocTheoTenMonHoc()
  {
  	if (Head !=NULL)
  	{
  		PTMonHoc p = Head;
  		PTMonHoc p2 = Head;
  		int TongSoMonHoc = 0;
  		char x[MAX_LIST];
  		int KiemTraMonHoc = 0;
  		cout<<"\nNhap mon hoc can tim: ";
  		cin.ignore();
  		cin.getline(x, MAX_LIST);
  		while (p2!= NULL)
  		{
  			if (strcmp(x, p->TenMonHoc)==0)
  			{
  				TongSoMonHoc++;
  			}
  			p2 = p2->Next;
  		}
  		cout<<"\n================================================================================";
  		cout<<"		Tim thay: "<<TongSoMonHoc<<" ket qua voi tu khoa "<<x<<endl;
  		for(p; p != NULL; p = p->Next)
  		{
  			if (strcmp(x, p->TenMonHoc)==0)
  			{
  				KiemTraMonHoc= 1;
  				cout<<"===========================Thong tim mon "<<x<<"======================================";
  				cout<<"		Ma Mon Hoc: "<<p->MaMonHoc<<" Ten Mon Hoc: "<<p->TenMonHoc<<"\t So Tin Chi: "<<p->SoTinChi<<endl;
  				cout<<"================================================================================";
  				//break;
  			}
  		}
  		if (KiemTraMonHoc == 0)
  		{
  			cout<<"================================================================================";
  			cout<<"Ten mon hoc vua nhap khong co trong danh sach\n";
  			cout<<"================================================================================\n";
  		}
  	}
  	else
  		cout<<"Khong the tim vi danh sach thong tin mon hoc hien tai rong!!!\n";
  }
  
  void GioiThieu()
  {
  	cout<<"================================================================================";
  	cout<<"		PROJECT 1	|	Coder: TRAN THANH LUY\n";
  	cout<<"================================================================================";
  }
  
  void main()
  {
  	GioiThieu();
  	char yes[] ="y";
  	char yesorno[1];
  	int n;
  	do
  	{
  		cout<<"\nCac thao tac:\n";
  		cout<<"1) Them mon hoc.\n";
  		cout<<"2) Xuat thong tin mon hoc.\n";
  		cout<<"3) Them mon hoc (Dau).\n";
  		cout<<"4) Them mon hoc (Cuoi).\n";
  		cout<<"5) Them mon hoc o vi tri bat ky.\n";
  		cout<<"6) Xoa mon hoc (Dau).\n";
  		cout<<"7) Xoa mon hoc (Cuoi).\n";
  		cout<<"8) Xoa mon hoc o vi tri bat ky.\n";
  		cout<<"9) Sua thong tin mon hoc.\n";
  		cout<<"10) Sap xep danh sach tang dan theo ma mon hoc.\n";
  		cout<<"11) Sap xep danh sach giam dan theo ma mon hoc.\n";
  		cout<<"12) Tim kiem theo ma mon hoc.\n";
  		cout<<"13) Tim kiem theo ten mon hoc.\n";
  		cout<<"Nhap thao tac: ";
  		cin>>n;
  		switch(n)
  		{
  		case 1:
  			KhoiTaoDanhSach();
  			XuatThongTinMonHoc();
  			break;
  		case 2:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				XuatThongTinMonHoc();
  			}
  			else
  				XuatThongTinMonHoc();
  			break;
  		case 3:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				ThemMonHocDau();
  			}
  			else
  				ThemMonHocDau();
  			break;
  		case 4:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				ThemMonHocCuoi();
  			}
  			else
  				ThemMonHocCuoi();
  			break;
  		case 5:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				ThemMonHoc_K();
  			}
  			else
  				ThemMonHoc_K();
  			break;
  		case 6:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				XoaMonHocDau();
  			}
  			else
  				XoaMonHocDau();
  			break;
  		case 7:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				XoaMonHocCuoi();
  			}
  			else
  				XoaMonHocCuoi();
  			break;
  		case 8:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				XoaMonHoc_K();
  			}
  			else
  				XoaMonHoc_K();
  			break;
  		case 9:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				SuaMonHoc();
  			}
  			else
  				SuaMonHoc();
  			break;
  		case 10:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
   				SapXepTangDanTheoMaMonHoc();
  			}
  			else
  				SapXepTangDanTheoMaMonHoc();
   			break;
  		case 11:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
   				SapXepGiamDanTheoMaMonHoc();
  			}
  			else
  				SapXepGiamDanTheoMaMonHoc();
  			break;
  		case 12:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				TimMonHocTheoMaMonHoc();
  			}
  			else
  				TimMonHocTheoMaMonHoc();
  			break;
  		case 13:
  			if (CheckMenu == 0)
  			{
  				KhoiTaoDanhSach();
  				TimMonHocTheoTenMonHoc();
  			}
  			else
  				TimMonHocTheoTenMonHoc();
   			break;
  		default:
  			cout<<"\nThao tac nay khong ton tai.\n";
  		}
  		cout<<"Ban muon thao tac nua chu??? (Y/N): ";
  		cin>>yesorno;
  	}
  	while(strcmp(yesorno,yes) == 0);//so sanh chuoi yesorno voi chuoi yes
  	cout<<"================================================================================";
  	cout<<"			Ket thuc chuong trinh.\n";
  	cout<<"		Cam on cac ban da theo gioi! Good Bye! ^_^\n";
  	cout<<"================================================================================";
  	//getch();
  }
  Đây là bài làm của em (Chạy trên VC++ 6.0)


  ai có thể giúp em giải quyết phần còn lại được không.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thanhluy : 24-03-2012 lúc 06:54 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Hướng dẫn Biểu diễn thích hợp bằng danh sách liên kết đơn hoặc danh sách liên kết kép
  Gửi bởi maitrung trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-08-2012, 08:01 PM
 2. Cấu trúc dữ liệu Cách tạo danh sách liên kết mới từ danh sách liên kết đã cho như thế nào?
  Gửi bởi giacmo1612 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-11-2011, 04:43 PM
 3. Nhập và xuất danh sách liên kết lồng danh sách liên kết?
  Gửi bởi nvluong_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-04-2011, 11:30 AM
 4. Lập trình C Danh sách liên kết - Xử lý danh sách liên kết trong lập trình C
  Gửi bởi phucduan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-11-2010, 10:25 PM
 5. Danh sách liên kết, code nhập danh sách sinh viên có lỗi làm sao sửa?
  Gửi bởi acmilan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-04-2009, 08:24 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn