Mình nhập vào 1 ma trận kề (nếu có cạnh kề thì nhập số 1 ngược lại nhập số 0), duyệt đồ thị theo chiều sâu bằng stack nhưng chỉ xuất kết quả là số 1. không biết sai ở đâu? mong các a pro chỉ giúp ạ! thanks nhìu nhìu
C++ Code:
 1. #include <iostream.h>
 2. #include <iomanip.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4.  
 5. #define max 100
 6. int danhdau[max];
 7. ////////////
 8. struct DoThi
 9. {
 10.     int mtke[max][max];
 11.     int n;
 12. };
 13. DoThi G;
 14.  
 15. struct Stack
 16. {
 17.     int key;
 18.     Stack *next;
 19. };
 20. Stack *st;
 21. //*************************************
 22.  
 23. int Menu();
 24. void Run( int task);
 25.  
 26. void Nhap(DoThi &G);
 27. void Xuat(DoThi G);
 28. void DFS(DoThi G);
 29. void DFS_Visit(int u);
 30. void InitStack();
 31. void Push(int s);
 32. int empty();
 33. int Pop(Stack *st);
 34.  
 35. //*************************************
 36.  
 37. void main()
 38. {
 39.     int task;
 40.     while( task=Menu() )
 41.         Run(task);
 42. }
 43.  
 44. //*************************************
 45. int Menu()
 46. {
 47.     cout <<"\n\t Menu cong viec:\n";
 48.     cout <<"\n  1. Nhap Do Thi.  "<<endl;
 49.     cout <<"\n  2. Xuat Do Thi "<<endl;
 50.     cout <<"\n  3. Duyet do thi DFS "<<endl;
 51.     //..........
 52.     cout <<"\n...\n  0.Thoat."<<endl;
 53.     cout <<"\n\t Ban chon:  ";
 54.  
 55.     int task;
 56.     cin >>task;
 57.     return task;
 58. }
 59. void Run( int task)
 60. {
 61.    
 62.     switch (task)
 63.     {
 64.     case 1:
 65.         Nhap(G);
 66.         break;
 67.  
 68.     case 2:
 69.         Xuat(G);
 70.         break;
 71.  
 72.     case 3:
 73.        
 74.         DFS(G);
 75.         break;
 76.     }
 77.     cin.get(); cin.get();
 78.     system("cls");
 79. }
 80.  
 81. void Nhap(DoThi &G)
 82. {
 83.     int x;
 84.     do{
 85.     cout <<"\n Nhap dinh cua do thi: ";
 86.     cin >>G.n;
 87.     }while(G.n<=0);
 88.     cout <<"\n\n\tTuy chon: "
 89.          <<"\n\t\tYes (nhan phim 1)"
 90.          <<"\n\t\tNo (nhan phim 0)";
 91.     cout <<"\n\n\t--------------------------";
 92.     if(G.n>1)
 93.     {
 94.     for(int i=1;i<=G.n;i++)
 95.     {
 96.         cout <<"\n-->Xet dinh "<<i<<endl;
 97.         for(int j=1;j<=G.n;j++)
 98.         {
 99.                
 100.                 if(i!=j)
 101.                 {
 102.                     do{
 103.                         cout <<"\nDinh "<<i<<" co ke voi dinh "<<j<<" khong?"<<endl;
 104.                         cout <<"\n\tYes/No:";
 105.                         cin >>x;
 106.                     }while(x!=0 && x!=1);
 107.                     G.mtke[i][j]=x;
 108.                 }
 109.                
 110.         }
 111.        
 112.     }
 113.     }
 114.     else cout <<"\nDo thi co 1 dinh";
 115. }
 116.  
 117.    
 118.  
 119.  
 120. void Xuat(DoThi G)
 121. {
 122.     cout <<"\n--------------------------------------------\n";
 123.     cout <<"\tHien thi Do Thi: \n\n";
 124.     cout <<endl;
 125.    
 126.         for(int i=1;i<=G.n;i++)
 127.         {
 128.            
 129.             for(int j=1;j<=G.n;j++)
 130.             {
 131.                
 132.                 if(G.mtke[i][j]==1)
 133.            
 134.                     cout <<"\nDinh "<<i <<" ke voi "<<j<<' ';
 135.                
 136.             }
 137.             cout <<endl;
 138.         }
 139.    
 140. }
 141. void DFS(DoThi G)
 142. {
 143.    
 144.     for( int i=1; i<=G.n; i++)
 145.         danhdau[i]=0; // chua co dinh nao dc xet
 146.     for( i=1; i<=G.n; i++)
 147.         if(danhdau[i]==0)
 148.             DFS_Visit(i);  
 149. }
 150. void DFS_Visit(int u)
 151. {
 152.    
 153.     InitStack();
 154.     Push(u);
 155.     while(!empty())
 156.     {
 157.         int v=Pop(st);
 158.         if(danhdau[v]!=1)
 159.         {
 160.             cout <<v<<' ';
 161.             danhdau[v]=1;
 162.             for(int i=G.n;i>=1;i--)
 163.             {
 164.                 if(!danhdau[i] && G.mtke[v][i]!=0) 
 165.                     Push(i);
 166.             }
 167.         }
 168.     }
 169. }
 170. void InitStack()
 171. {
 172.     st=NULL;
 173. }
 174. void Push(int u)
 175. {
 176.     Stack *p=new Stack;
 177.     p->key=u;
 178.     p->next=st;
 179.     st=p;
 180. }
 181. int empty()
 182. {
 183.     if(st==NULL)
 184.         return 1;
 185.     return 0;
 186. }
 187. int Pop(Stack *st)
 188. {
 189.     if(st==NULL)
 190.         return 0;
 191.     else
 192.     {
 193.        
 194.         Stack *p=st;
 195.         st=p->next;
 196.         delete p;
 197.         return 1;
 198.  
 199.     }
 200. }