Mình được biết thuật toán Midpoint là để vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm. Với đầu vào là 4 biến, 2 biến đầu là tọa độ x, y của điểm 1; 2 biến sau là tọa độ x, y của điểm 2. Các tọa độ này là biến nguyên để chỉ ra tọa độ pixel của nó.
Nhưng trong openGL mình lại thấy tọa độ của nó là giá trị từ -1 đến 1 và tâm của hệ tọa độ nằm ở giữa màn hình.
Hình minh họa:

Cô mình đưa cho 1 file trong đó ghi tọa độ các điểm không phải cả ở 2 dạng trên. Mà nó có dạng như sau:
v -3.000000 1.800000 0.000000
v -2.991600 1.800000 -0.081000
v -2.991600 1.800000 0.081000
v -2.989450 1.666162 0.000000
v -2.985000 1.921950 0.000000
v -2.985000 1.921950 0.000000
v -2.981175 1.667844 -0.081000
v -2.981175 1.667844 0.081000
v -2.976687 1.920243 -0.081000
v -2.976687 1.920243 0.081000
v -2.968800 1.800000 -0.144000
v -2.968800 1.800000 0.144000
........
Vậy mình hỏi tọa độ các điểm ảnh trên là như thế nào? Theo kiểu gì? Và tọa độ như thế thì làm sao để áp dụng thuật toán Midpoint?
Xin cảm ơn!