Ví dụ như trong scanf thì chỉ muốn đọc số thì ta code như sau: scanf("%[0123456789],&a); chẵng hạn. Hoặc không muốn đọc 1 kí tự nào đó thì scanf("%^(\n\t",&a);

Vậy cho em hỏi cin trong C++ viết tuơng tự như vậy thế nào ạ.
Thanks mọi người.