Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [Solved] Giải thích dùm mình bài file này

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  13

  Mặc định [Solved] Giải thích dùm mình bài file này

  Ở hàm Dislay tại sao điều kiện lặp xuất dữ liệu ra là ai bít giải thích dùm thanks!
  while(fread(&q,sizeof(question),1,fp)>0)


  Code:
  # include <conio.h>
  # include <stdio.h>
  # include <string.h>
  # include <ctype.h>
  # include <stdlib.h>
  # define que 15
  
  
  typedef struct
  	{
  		char quest[100];
  		char ans[4][50];
  		int result;
  	}question;
  int Login()
  	{
  		clrscr();
  		char user[20],pass[20];
  		fflush(stdin);
  		printf("\n\n\n\t\t- Nhap Ten: "); gets(user);
  		fflush(stdin);
  		printf("\n\t\t- Nhap Mat khau: "); gets(pass);
  		if(strcmp(user,"nguyendien")==0 && strcmp(pass,"minhdien")==0)
  			return 1;
  		else
  			{
  				clrscr();
  				printf("\n\t\t\tBan khong co quyen nay.");
  				return 0;
  			}
  	}
  void write()
  	{
  		int i=0;
  		char ch;
  		FILE *fp;
  		question q;
  		fp=fopen("quest.txt","wb");
  		if(fp==NULL)
  			{
  				clrscr();
  				printf("\n\n\t\tLoi mo tap tin.");
  				getch();
  				return;
  			}
  		do
  			{
  				clrscr();
  				++i;
  				printf("\n\n\t\t\tCau hoi %d:\n",i);
  				printf("\n+ Nhap cau hoi: ");
  				fflush(stdin); gets(q.quest);
  				for(int j=0; j<4; j++)
  					{
  						printf("\n\t- Dap an %d: ",j+1);
  						fflush(stdin);
  						gets(q.ans[j]);
  					}
  				printf("\n\t\tDap an dung: "); fflush(stdin); scanf("%d",&q.result);
  				printf("\n\n\t\tBan muon luu cau hoi nay (c/k): ");
  				char c;
  				fflush(stdin); c=getchar();
  				if(toupper(c)=='C')
  					{
  						clrscr();
  						fwrite(&q,sizeof(question),1,fp);
  						printf("\n\n\tLuu Thanh cong.");
  					}
  				printf("\n\n\tBan muon tiep tuc (c/k): ");
  				fflush(stdin);
  				ch=getchar();
  			}
  		while(toupper(ch)=='C');
  		fclose(fp);
  	}
  
  void Display()
  	{
  		clrscr();
  		FILE *fp;
  		question q;
  		int i=0;
  		fp=fopen("quest.txt","rb");
  		if(fp==NULL)
  			{
  				clrscr();
  				printf("\n\tLoi mo tap tin.");
  				getch();
  				return;
  			}
  		while(fread(&q,sizeof(question),1,fp)>0)
  			{
  				printf("\n\t\tCau hoi %d:\n",++i);
  				printf("\n\nCau Hoi: "); puts(q.quest);
  				for(int j=0; j<4; j++)
  					{
  						printf("\n\t%d) ",j+1);
  						puts(q.ans[j]);
  					}
  				printf("\n\t\tDap an dung: %d",q.result);
  				printf("\n\t-----------------------------------------------\n");
  
  			}
  		fclose(fp);
  		getch();
  	}
  
  void Edit()
  	{
  		FILE *fp;
  		int i;
  		fp=fopen("quest.txt","r+b");
  		if(fp==NULL)
  			{
  				clrscr();
  				printf("\n\t\tKhong co du lieu.");
  				getch();
  				return;
  			}
  		fseek(fp,0,SEEK_END);
  		int size=sizeof(question);
  		int len=ftell(fp)/size;
  		Display();
  		question q;
  		printf("\nBan muon sua cau may: "); scanf("%d",&i);
  		if(i>0 && i<=len)
  			{
  				fseek(fp,(i-1)*size,SEEK_SET);
  				fread(&q,size,1,fp);
  				printf("\n\tTruoc khi sua:\n");
  				printf("\n\nCau Hoi: "); puts(q.quest);
  				for(int j=0; j<4; j++)
  					{
  						printf("\n\t%d) ",j+1);
  						puts(q.ans[j]);
  					}
  				printf("\n\t-----------------------------------------------\n");
  				printf("\n\n\tSua lai:\n");
  				printf("\n+ Nhap cau hoi: ");
  				fflush(stdin); gets(q.quest);
  				for(j=0; j<4; j++)
  					{
  						printf("\n\t- Dap an %d: ",j+1);
  						fflush(stdin);
  						gets(q.ans[j]);
  					}
  				printf("\n\t\tDap an dung: "); fflush(stdin); scanf("%d",&q.result);
  				printf("\nBan muon thay doi (c/k): ");
  				fflush(stdin); char ch=getchar();
  				if(toupper(ch)=='C')
  					{
  						fseek(fp,size*(i-1), SEEK_SET);
  						fwrite(&q,size,1,fp);
  						clrscr();
  						printf("\n\n\n\t\tThay doi thanh cong.");
  					}
  				}
  		fclose(fp);
  	}
  void Insert()
  	{
  		FILE *fp;
  		char ch;
  		question q;
  		fp=fopen("quest.txt","ab");
  		if(fp==NULL)
  			{
  				clrscr();
  				printf("\n\n\t\tLoi mo tap tin.");
  				getch();
  				return;
  			}
  		fseek(fp,0,SEEK_END);
  		int i=ftell(fp)/sizeof(question);
  		do
  			{
  				clrscr();
  				++i;
  				printf("\n\n\t\t\tCau hoi %d:\n",i);
  				printf("\n+ Nhap cau hoi: ");
  				fflush(stdin); gets(q.quest);
  				for(int j=0; j<4; j++)
  					{
  						printf("\n\t- Dap an %d: ",j+1);
  						fflush(stdin);
  						gets(q.ans[j]);
  					}
  				printf("\n\t\tDap an dung: "); fflush(stdin); scanf("%d",&q.result);
  				printf("\n\n\t\tBan muon luu cau hoi nay (c/k): ");
  				char c;
  				fflush(stdin); c=getchar();
  				if(toupper(c)=='C')
  					{
  						clrscr();
  						fwrite(&q,sizeof(question),1,fp);
  						printf("\n\n\tLuu Thanh cong.");
  					}
  				printf("\n\n\tBan muon tiep tuc (c/k): ");
  				fflush(stdin);
  				ch=getchar();
  			}
  		while(toupper(ch)=='C');
  		fclose(fp);
  	}
  void Luat()
  	{
  		clrscr();
  		printf("\n\n\t\tLuat choi.\n");
  		printf("\n\t- Ban se vuot qua 15 cau hoi.\n");
  		printf("\n\t- Tra loi dung moi cau ban duoc 10 diem.\n");
  		printf("\n\t- Ban co 2 quyen tro giup:\n");
  		printf("\n\n\t\t+ Doi cau hoi.");
  		printf("\n\n\t\t+ Bo hai phuong an sai.");
  		printf("\n\t--------------------------------------------------");
  		printf("\n\n\t\tBam mot phim de tro lai: "); getch();
  	}
  
  void Game()
  	{
  		int Diem=0,kq, chon, amo=0;
  		int a[que],h=0,ran,stt=0,test1=0,test2=0;
  		FILE *fp;
  		question q;
  		fp=fopen("quest.txt","rb");
  		if(fp==NULL)
  			{
  				clrscr();
  				printf("\n\n\n\t\t\tChua co du lieu.");
  				return;
  			}
  		fseek(fp,0,SEEK_END);
  		int amount=ftell(fp)/sizeof(question);
  		do
  			{
  				tt1:
  				clrscr();
  
  				randomize();
  				int found;
  				do
  					{
  						found=0;
  						ran=random(que);
  						for(int j=0; j<h; j++)
  							if(a[j]==ran) found=1;
  						if(ran==que) found=1;
  					}while(found==1);
  				a[h++]=ran;
  				if(chon!=5 && chon!=6) stt++;
  				fseek(fp,ran*sizeof(question),SEEK_SET);
  				fread(&q,sizeof(question),1,fp);
  				printf("\n\n\n\t\tCau hoi %d:\n",stt);
  				printf("\n\nCau Hoi: "); puts(q.quest);
  				for(int j=0; j<4; j++)
  					{
  						printf("\n\t%d) ",j+1);
  						puts(q.ans[j]);
  					}
  				tt:
  				if(chon==5) test1=1;
  				if(chon==6) test2=1;
  				if(test1==0 && test2==0)
  					{
  						printf("\n\n\t\tDoi cau hoi - Bam phim 5");
  						printf("\n\n\t\tBo hai phuong an sai - Bam phim 6");
  					}
  				else if(test1==1 && test2==0) printf("\n\n\t\tBo hai phuong an sai - Bam phim 6");
  				else if(test2==1 && test1==0) printf("\n\n\t\tDoi cau hoi - Bam phim 5");
  				printf("\n\n\n\t\tHay chon: ");scanf("%d",&chon);
  				if(chon>=1 && chon <=4)
  					{
  						if(chon==q.result)
  							{
  								Diem+=10;
  								kq=0;
  							}
  						else
  							{
  								clrscr();
  								printf("\n\n\t\tBan da tra loi sai.\n");
  								printf("\n\t\tBan duoc %d diem.",Diem);
  								kq=1;
  							}
  					}
  				else if(chon==5 && test1==0)
  					{
  						clrscr();
  						goto tt1;
  					}
  				else if(chon==6 && test2==0)
  					{
  						clrscr();
  						printf("\n\n\n\t\tCau hoi %d:\n",stt);
  						printf("\n\nCau Hoi: "); puts(q.quest);
  						int t=0;
  						for(int j=0; j<4; j++)
  							{
  								if((j+1)!=q.result && t<2)
  									t++;
  								else
  									{
  										printf("\n\t%d) ",j+1);
  										puts(q.ans[j]);
  									}
  							}
  						goto tt;
  					}
  				else goto tt;
  				++amo;
  				if(amo==que-1) kq=1;
  			}
  		while(kq==0);
  		if(amo==que-1)
  			{
  				clrscr();
  				printf("\n\n\t\tChuc Mung ban! Ban da chien thang tro choi nay.");
  			}
  		getch();
  	}
  
  void Play()
  	{
  		char ch, chon;
  		do
  		{
  			ll:
  			clrscr();
  			printf("\n\n\t\t\tCHUONG TRINH TRAC NGHIEM.\n");
  			printf("\n\n\t\t---------------------------------------------\n");
  			printf("\n\n\t\t1- Luat Choi.");
  			printf("\n\n\t\t2- Bat dau choi.");
  			printf("\n\n\t\t3- Thoat ra chuong trinh chinh.");
  			printf("\n\n\t\t---------------------------------------------\n");
  			printf("\n\n\t\tHay chon: "); fflush(stdin);scanf("%c",&chon);
  			switch(chon)
  			{
  				case '1':
  					Luat();
  					goto ll;
  					break;
  				case '2':
  					Game();
  					break;
  				case '3':
  					return;
  				default:
  					clrscr();
  					printf("\n\n\tNhap khong dung. Bam 1 phim de tro lai.");
  					getch();
  					goto ll;
  					break;
  			}
  			printf("\n\n\tBan muon choi lai(c/k): ");
  			fflush(stdin);
  			ch=getchar();
  		}while(toupper(ch)=='C');
  		getch();
  	}
  
  void main()
  	{
  		char ch, chon;
  		do
  			{
  				clrscr();
  				printf("\n\n\t\t\tTRO CHOI TRAC NGHIEM.\n");
  				printf("\n\t\t\t\t\tNguyen Dien - CNTT - A2\n");
  				printf("\n\t\t------------------------------------------------");
  				printf("\n\n\t\t\t1) Nhap cau hoi.");
  				printf("\n\n\t\t\t2) Hien Thi tat ca cau hoi.");
  				printf("\n\n\t\t\t3) Sua chua cau hoi.");
  				printf("\n\n\t\t\t4) Them cau hoi.");
  				printf("\n\n\t\t\t5) Bat Dau tro choi.");
  				printf("\n\n\t\t-----------------------------------------------");
  				printf("\n\n\t\t\tHay Chon: "); fflush(stdin); scanf("%c",&chon);
  				if(chon=='1' || chon=='2' || chon=='3' || chon=='4')
  					if(Login()==0) goto kt;
  				switch(chon)
  					{
  						case '1':
  							write();
  							clrscr();
  							break;
  						case '2':
  							Display();
  							clrscr();
  							break;
  						case '3':
  							Edit();
  							break;
  						case '4':
  							Insert();
  							clrscr();
  							break;
  						case '5':
  							Play();
  							clrscr();
  							break;
  						default:
  							clrscr();
  							printf("\n\n\t\tNhap khong dung.");
  					}
  				kt:
  				printf("\n\n\tBan muon tro lai chuong trinh chinh (C/K): ");
  				fflush(stdin);
  				ch=getchar();
  			}
  		while(toupper(ch)=='C');
  		getch();
  	}

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Dòng đó có ý nghĩa là lặp cho đến khi ko còn đọc được sizeof(question) ký tự từ file nữa thì dừng.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Mình đưa ra đoạn code xin chỉ dùm mình lỗi sai
  Gửi bởi chickencake1 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 20-11-2008, 03:32 PM
 2. [Solved]kiểm tra dùm đoạn code
  Gửi bởi kuaga trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 01-11-2008, 06:06 PM
 3. [Solved]xin mọi người sửa dùm các bai tập C cơ bản
  Gửi bởi thanh_rio trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-10-2008, 11:25 PM
 4. [ Solved ]Xem dùm về đoạn code Đa hình
  Gửi bởi ktwiz trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 14-05-2008, 11:59 PM
 5. giải thích dùm mình về hàm xử lý file
  Gửi bởi comeonbaby trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-01-2008, 08:46 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn