Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: [ Solved ] Xin sửa giúp bài :quản lý sách thư viện

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  6

  Mặc định [ Solved ] Xin sửa giúp bài :quản lý sách thư viện

  1. Viết chương trình quản lý sách trong thư viện, mỗi cuốn sách bao gồm các thông tin sau:
  Mã sách: số nguyên
  Tên sách: chuỗi
  Tác giả: chuỗi
  Số lượng: số nguyên
  Cài đặt các hàm sau:
  • Xem thông tin 1 cuốn sách dựa vào mã sách
  • Tìm cuốn sách có số lượng nhiều nhất và xuất tất cả thông tin liên quan đến cuốn sách này
  • Tính tổng số sách có trong thư viện
  • Sắp xếp các cuốn sách tăng dần theo mã sách

  Các bạn xem dùm mình và chỉ giúp mình câu:Tìm cuốn sách có số lượng nhiều nhất và xuất tất cả thông tin liên quan đến cuốn sách này.thanks
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<alloc.h>
  #include<stdlib.h>
  
  #define TRUE 1
  #define FALSE 0
  
  typedef struct sach
  { 	int masach;
  	char tensach[20];
  	char tentacgia[20];
  	int soluong;
  };
  
  struct node
  {	sach info;
  	struct node *next;
  };
  
  typedef node *NODEPTR;
  
  NODEPTR getnode(void)
  {	NODEPTR p;
  	p=(NODEPTR)malloc(sizeof(struct node));
  	return(p);
  }
  
  void initialize(NODEPTR *plist)
  {	*plist=NULL;
  }
  
  int empty(NODEPTR *plist)
  { return(*plist == NULL ? TRUE : FALSE);
  }
  
  void push(NODEPTR *plist,sach x)
  {	NODEPTR p;
  	p=getnode();
  	p->info=x;
  	p->next=*plist;
  	*plist=p;
  }
  
  void traverse(NODEPTR *plist)
  {	NODEPTR p;
  	int stt=0;
  	p=*plist;
  	if(p==NULL)
  		printf("khong co cuon sach nao trong thu vien!!!\n");
  	else
  	{	while(p!=NULL)
  		{	printf("\n %d %8d %17s %17s %5d",stt++,p->info.masach,p->info.tensach,p->info.tentacgia,p->info.soluong);
  			p=p->next;
  		}
  	}
  }
  
  NODEPTR search(NODEPTR *plist,int x)
  {	NODEPTR p;
  	p=*plist;
  	while(p->info.masach!=x&&p!=NULL)
  		p=p->next;
  	return(p);
  }
  
  NODEPTR searchmax(NODEPTR *plist,int max)
  {	NODEPTR p;
  	max=0;
  	p=*plist;
  	for(p=*plist;p->next!=NULL;p=p->next)
  	{	max=p->info.soluong;
  
  }
  
  void selectionsort(NODEPTR *plist)
  {	NODEPTR p,q,pmin;
  	sach min;
  	for(p=*plist;p->next!=NULL;p=p->next)
  	{	min=p->info;
  		pmin=p;
  		for(q=p->next;q!=NULL;q=q->next)
  			if(min.masach>q->info.masach)
  			{	min=q->info;
  				pmin=q;
  			}
  		pmin->info=p->info;
  		p->info=min;
  	}
  }
  
  NODEPTR total(NODEPTR *plist)
  {	NODEPTR p,t=0;
  	for(p=*plist;p->next!=NULL;p=p->next)
  		t+=p->info.soluong;
  	return(t);
  }
  
  void main()
  {	NODEPTR plist;
  	sach s;
  	NODEPTR p;
  	int point,menu;
  	clrscr();
  	initialize(&plist);
  	do
  	{  //clrscr();
  		printf("\n\n");
  		printf("\nCHUONG TRINH QUAN LY SACH THU VIEN\n");
  		printf("Cac chuc nang\n");
  		printf("1.xem danh sach cac sach\n");
  		printf("2.them sach vao danh sach\n");
  		printf("3.xem thong tin 1 cuon sach theo masach\n");
  		printf("4.tim cuon sach co soluong nhiu nhat & xem thong tin cua no\n ");
  		printf("5.tinh tong so sach\n");
  		printf("6.sap xep tang dan theo masach\n");
  		printf("7.thoat\n");
  		printf("Chuc nang ban chon la:");
  		scanf("%d",&menu);
  		switch(menu)
  		{
  			case 1:
  			{	printf("xem danh sach cac sach\n");
  				printf("STT Masach    Tensach      Tentacgia   Soluong\n");
  				traverse(&plist);
  				break;
  			}
  			case 2:
  			{	printf("1.them sach vao danh sach\n");
  				printf("nhap vao masach:");
  				scanf("%d",&s.masach);
  				printf("nhap vao tensach:");
  				scanf("%s",&s.tensach);
  				printf("nhap vao tentacgia:");
  				scanf("%s",&s.tentacgia);
  				printf("nhap vao soluong:");
  				scanf("%d",&s.soluong);
  				push(&plist,s);
  				break;
  			}
  			case 3:
  			{	printf("3.xem thong tin 1 cuon sach bang masach\n");
  				printf("\n masach can tim:");
  				scanf("%d",&s.masach);
  				p=search(&plist,s.masach);
  				if(p==NULL)
  					printf("ko co sach theo masach %d can tim",s.masach);
  				else
  				{	printf("masach %d co trong danh sach",s.masach);
  					printf("STT Masach    Tensach      Tentacgia   Soluong\n");
  					traverse(&plist);
  				}
  				break;
  			}
  			case 4:
  			{	printf("4.tim sach co soluong nhiu nhat va in ra thong tin ve sach do\n");
  
  				break;
  			}
  			case 5:
  			{	printf("5.tinh tong so sach co trong thu vien\n");
  				printf("tong so sach la:%d",total(&plist));
  				break;
  			}
  			case 6:
  			{	printf("6.sap xep sach theo ma sach\n");
  				selectionsort(&plist);
  				printf("danh sach theo masach tu nho-->lon sau khi duoc sap xep\n");
  				traverse(&plist);
  				break;
  			}
  			case 7:
  			{	printf("thoat");
  				break;
  			}
  		}
  	}
  	while(menu!=7);
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Code:
  NODEPTR searchmax(NODEPTR *plist,int max)
  {	NODEPTR p;
  	max=0;
  	p=*plist;
  	for(p=*plist;p->next!=NULL;p=p->next)
  	{	max=p->info.soluong; }
  
  }
  chài ... code này bạn tự viết hay của ai viết mà có cái lỗi thiếu dấu ngoặc vậy ?
  code ra gió bão

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  6

  thiếu sót....mình muốn hỏi 2 hàm là total và searchmax cua mình só sai gì ko?
  bác cũng trả lời dùm bài bên C.thanks

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  C Code:
  1. //với hàm này của bạn thì nó sẽ trả về giá trị infor.soluong cuối cùng của list của bạn.
  2.  
  3. NODEPTR searchmax(NODEPTR *plist,int max)
  4. {   NODEPTR p;
  5.     max=0;
  6.     p=*plist;
  7.     for(p=*plist;p->next!=NULL;p=p->next)
  8.     {   max=p->info.soluong;}
  9.  
  10. }
  11. //nên sửa thành thế này.
  12. NODEPTR searchmax(NODEPTR *plist,int max)
  13. {   NODEPTR p, pResult;
  14.     max=0;
  15.     p = *plist;
  16.        pResult = p;
  17.     for(;p->next!=NULL;p=p->next)
  18.        {
  19.             if(max < p->info.soluong) // nếu giá trị hiện hành max nhỏ hơn giá trị soluong tại con trỏ đang xét (p) thì lưu lại giá tri của con trỏ đó.
  20.           {
  21.                 pResult = p; // lưu lại p hiện hành  
  22.                 max=p->info.soluong;}
  23.         }
  24.        
  25.  
  26. //hàm trên không biết bạn muốn lấy về cái gì nhưng ở đây zkday sẽ lấy về  p có giá trị MAX
  27.        return pResult;
  28. }
  29. // hàm này không hiểu mục đích của bạn là muốn làm gì nhưng đọc qua thấy là bạn tính tổng số lượng  có trong list;
  30. //nên zkday sửa lại như sau:
  31. int total(NODEPTR *plist)
  32. {   NODEPTR p;
  33.         int t = 0;
  34.     for(p=*plist;p->next!=NULL;p=p->next)
  35.         t+=p->info.soluong;
  36.     return(t);
  37. }


  chúc bạn thành công.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  6

  thanks...mình sẽ sửa lại

Các đề tài tương tự

 1. Cần giúp đỡ add Slideshow viết bằng Jquery vào MVC 4 !!!
  Gửi bởi steven2211 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-07-2013, 03:16 PM
 2. Roadshow – Hình thức quảng cáo hiệu quả.
  Gửi bởi thoa.etv trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-10-2012, 10:58 AM
 3. viết chương trình quản lý khách sạn sử dụng kế thừa và đa xạ
  Gửi bởi andythieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-01-2011, 10:51 AM
 4. Xin sửa giúp bài struct :quản lý sách thư viện
  Gửi bởi mynameisrat trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-09-2008, 02:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn