Vấn đề của mình là:
- Mình có 1 file cpp
- Mình cần viết một chương trình B# để biên dịch file cpp đó thành file exe.
Nhưng hiện tại mình không biết làm thế nào, mong mọi người giúp đỡ.