Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 22 kết quả

Đề tài: Quản lí học sinh, sinh viên bằng ngôn ngữ C (Mã nguồn)

 1. #11
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  4

  Mặc định Quản lí học sinh, sinh viên bằng ngôn ngữ C (Mã nguồn)

  anh em toàn toàn làm bằng C++ tui học C# cơ. Anh em có đề tài nào bằng C# không? Gửi cho em với? Em đang làm đề tài quản lý bán hàng đấy. Anh em hộ cái nha? em cảm ơn anh em nhìu nhìu!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #12
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  da nang
  Bài viết
  61

  Mặc định nếu sửa bài này theo hướng c++ thì có được không nhỉ,

  nếu bài này sửa lại theo hướng đối tượng có lẻ tốt hơn đấy, bạn nào biểt cách chuyể bài này theo hươngs c++, có kế thừa các lớp

 3. #13
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  2

  bài này em cũng đã làm khi học cấu trúc nhưng khong hay và chi tiết bằng anh kegiaumat055. Lúc đó em nghĩ nếu tìm kiếm theo tên không thì chưa đủ mà cần phải tìm kiếm theo lớp hoặc điểm trung bình (đề bài của em có điểm trung bình) nên định tạo ra con trỏ hàm (không biết tên có đúng không nhưng giống thế này nè *tkiem[2]() )

 4. #14
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  9

  Mặc định Mình đã thử chạy và chỉnh sửa các bạn xem dùng coi thử hi

  C Code:
  1. /*
  2. Bai tap lon cuoi mon C.
  3. Nguyen Minh Nhat BachKhoa-Aptech
  4. - Bai tap ve quan ly so luong sinh vien.
  5.     1. Thong tin ve sinh vien.
  6.         1.1> Nhap thong tin ve sinh vien (nhap moi hoac nhap them khi da co.).
  7.         1.2> Xem lai danh scah sinh vien vua moi nhap vao.
  8.     2. Sap xep lai cac sinh vien theo thu tu giam dan cua diem trung binh ba mon toan, ly, hoa.
  9.     3. Sap xep lai cac sinh vien theo thu tu abc cua ho ten, thong ke danh sach nhung sinh vien co diem lon hon 7.
  10.     4. Tim kiem sinh vien theo ho va ten.
  11. */
  12.  
  13.  
  14. #include <stdio.h>
  15. #include <conio.h>
  16. #include <alloc.h>
  17. #include <string.h>
  18. #include <stdlib.h>
  19. #include <ctype.h>
  20. //BIEN TOAN CUC
  21.     int b,i;
  22.     struct sinhvien
  23.     {
  24.     int maso;
  25.     float diem_toan;
  26.     float diem_ly;
  27.     float diem_hoa;
  28.     float diem_tb;
  29.     int ngaysinh;
  30.     int thangsinh;
  31.     int namsinh;
  32.     char ho_ten[25];
  33.     }*ssv;
  34.  
  35.     void nhapthongtin();
  36.     void sapxep_diem();
  37.     void sapxep_ten();
  38.     void timkiem();
  39.     void menu();
  40.  
  41.  
  42. // HAM MAIN()
  43. void main()
  44. {
  45.  
  46.     menu();
  47.     getch();
  48. }
  49.  
  50.  
  51. //HAM MENU
  52. void menu()
  53. {
  54.     int x,i;
  55.     printf("\n\n\n                  CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN APTECH\n");
  56.     do
  57.     {
  58.     for(i = 0; i < 160; i++)
  59.     printf("*");
  60.     printf("\n");
  61.     printf(" **  1/ Thong tin sinh vien.                                                  **");
  62.     printf("\n **  2/ Sap xep theo thu tu giam dan cua diem trung binh.                     **");
  63.     printf("\n **  3/ Sap xep theo ho ten, in ra nhung sinh vien co diem trung binh tren 7. **");
  64.     printf("\n **  4/ Tim kiem sinh vien theo ho ten.                                       **");
  65.     printf("\n **  5/ Thoat khoi chuong trinh.                                              **\n");
  66.     for(i = 0; i < 160; i++)
  67.     printf("*");
  68.     printf("\n");
  69.     printf("\n Moi ban lua chon yeu cau:");
  70.     scanf("%d",&x);
  71.     switch(x)
  72.     {
  73.     case 1:
  74.         nhapthongtin(); //OK
  75.         break;
  76.     case 2:
  77.         sapxep_diem(); //OK
  78.         break;
  79.     case 3:
  80.         sapxep_ten();//OK
  81.         break;
  82.     case 4:
  83.         timkiem(); //OK*
  84.         break;
  85.     case 5: //OK
  86.         exit;
  87.         break;
  88.     default:
  89.         printf("\n Ban phai lua chon cac yeu cau tuong ung voi cac so nguyen tu 1 den 5.\n");
  90.     }
  91.     }while ((x!=1)&&(x!=2)&&(x!=3)&&(x!=4)&&(x!=5));
  92. }
  93.  
  94.  
  95. //HAM NHAP THONG TIN
  96. void nhapthongtin()
  97. {
  98.     int a,kt,k,t,j,ch;
  99.     char c,ctam[10];
  100.     do
  101.     {
  102.    clrscr();
  103.     printf(" 1/ THONG TIN SINH VIEN.");
  104.     printf(" \n\t1.1/ Bat dau nhap danh sinh vien (hoac them khi da co.).");
  105.     printf(" \n\t1.2/ Xem danh sach.");
  106.     printf(" \n\t1.3/ Quay lai lua chon.\n Moi ban chon: ");
  107.     scanf("%d",&a);
  108.     if(a==1)
  109.         {
  110.             if(b==0)
  111.             {
  112.             b=1; i=0;
  113.             ssv=(sinhvien*) malloc(1*sizeof(sinhvien));
  114.                 do
  115.                 {
  116.            
  117.                 printf("\n\n-----------------------------------------\n\n");
  118.                 printf("\n Moi ban nhap ma so cua sinh vien %d:",i+1);
  119.                 c = getchar();
  120.                 gets(ctam);
  121.                 ssv[i].maso = atoi(ctam);
  122.                 printf("\n Moi ban nhap ho va ten cua sinh vien %d:",i+1);
  123.             //flushall();
  124.                 gets((ssv+i)->ho_ten);
  125.                 do
  126.                 {
  127.                 printf("\n Moi ban nhap ngay sinh cua sinh vien %d:",i+1);
  128.                 scanf("%d",& (ssv+i)->ngaysinh);
  129.                 if((ssv+i)->ngaysinh>31||(ssv+i)->ngaysinh<1)
  130.                 printf("\n Ban chi duoc nhap nam sinh tu 1 den 31.\n");
  131.                 }while ((ssv+i)->ngaysinh>31||(ssv+i)->ngaysinh<1);
  132.                 do
  133.                 {
  134.                 printf("\n Moi ban nhap thang sinh cua sinh vien %d:",i+1);
  135.                 scanf("%d",& (ssv+i)->thangsinh);
  136.                 if(((ssv+i)->thangsinh<1)||((ssv+i)->thangsinh>12))
  137.                 printf("\n Ban chi co the nhap thang sinh tu 1 den 12.\n");
  138.                 }while(((ssv+i)->thangsinh<1)||((ssv+i)->thangsinh>12));
  139.                 do
  140.                 {
  141.                 printf("\n Moi ban nhap nam sinh cua sinh vien %d:",i+1);
  142.                 scanf("%d",& (ssv+i)->namsinh);
  143.                 if((ssv+i)->namsinh>2010||(ssv+i)->namsinh<=1980)
  144.                 printf("\n Ban chi duoc nhap nam sinh tu 1980 den 2010.\n");
  145.                 }while ((ssv+i)->namsinh>2010||(ssv+i)->namsinh<=1980);
  146.                 do
  147.                 {
  148.                 printf("\n Moi ban nhap diem toan cua sinh vien %d:",i+1);
  149.                 scanf("%f",& (ssv+i)->diem_toan);
  150.                 if((ssv+i)->diem_toan<0||(ssv+i)->diem_toan>10)
  151.                 printf("\n Ban chi co the nhap diem tu 0 den 10.\n");
  152.                 }while((ssv+i)->diem_toan<0||(ssv+i)->diem_toan>10);
  153.                 do
  154.                 {
  155.                 printf("\n Moi ban nhap diem ly cua sinh vien %d:",i+1);
  156.                 scanf("%f",& (ssv+i)->diem_ly);
  157.                 if((ssv+i)->diem_ly<0||(ssv+i)->diem_ly>10)
  158.                 printf("\n Ban chi co the nhap diem tu 0 den 10.\n");
  159.                 }while((ssv+i)->diem_ly<0||(ssv+i)->diem_ly>10);
  160.                 do
  161.                 {
  162.                 printf("\n Moi ban nhap diem hoa cua sinh vien %d:",i+1);
  163.                 scanf("%f",& (ssv+i)->diem_hoa);
  164.                 if((ssv+i)->diem_hoa<0||(ssv+i)->diem_hoa>10)
  165.                 printf("\n Ban chi co the nhap diem tu 0 den 10.\n");
  166.                 }while((ssv+i)->diem_hoa<0||(ssv+i)->diem_hoa>10);
  167.                 //Nhap diem trung binh
  168.                 (ssv+i)->diem_tb =((ssv+i)->diem_toan + (ssv+i)->diem_ly + (ssv+i)->diem_hoa)/3;
  169.                 printf("\n Ban vua nhap vao sinh vien %s ma so %d co diem trung binh la %f \n ",(ssv+i)->ho_ten,(ssv+i)->maso,(ssv+i)->diem_tb);
  170.  
  171.             printf("\n Neu muon nhap tiep an 1, muon ket thuc an 2: ");
  172.             scanf("%d",&kt);
  173.             if (kt==1)
  174.             {
  175.             i++;
  176.             b++;
  177.             ssv=(sinhvien*)realloc(ssv,b*sizeof(sinhvien));
  178.             }
  179.             }while(kt==1);
  180.                 printf("\n\n-----------------------------------------");
  181.                 if(kt==2)
  182.                 {
  183.                     printf("\n\n");
  184.                     printf("\n Ban da hoan thanh viec nhap du lieu!\n Moi ban quay lai khung lua chon chinh.\n");
  185.                     menu();
  186.                 }
  187.             }
  188.             else
  189.             {
  190.                 b++;
  191.                 ssv=(sinhvien*)realloc(ssv,b*sizeof(sinhvien));
  192.                 do
  193.                 {
  194.            
  195.                 printf("\n\n-----------------------------------------\n\n");
  196.                 printf("\n Moi ban nhap ma so cua sinh vien %d:",b);
  197.                 c = getchar();
  198.                 gets(ctam);
  199.                 ssv[b-1].maso = atoi(ctam);
  200.                 printf("\n Moi ban nhap ho va ten cua sinh vien %d:",b);
  201.             //flushall();
  202.                 gets((ssv+b-1)->ho_ten);
  203.                 do
  204.                 {
  205.                 printf("\n Moi ban nhap ngay sinh cua sinh vien %d:",b);
  206.                 scanf("%d",& (ssv+b-1)->ngaysinh);
  207.                 if((ssv+b-1)->ngaysinh>31||(ssv+b-1)->ngaysinh<1)
  208.                 printf("\n Ban chi duoc nhap nam sinh tu 1 den 31.\n");
  209.                 }while ((ssv+b-1)->ngaysinh>31||(ssv+b-1)->ngaysinh<1);
  210.                 do
  211.                 {
  212.                 printf("\n Moi ban nhap thang sinh cua sinh vien %d:",b);
  213.                 scanf("%d",& (ssv+b-1)->thangsinh);
  214.                 if(((ssv+b-1)->thangsinh<1)||((ssv+b-1)->thangsinh>12))
  215.                 printf("\n Ban chi co the nhap thang sinh tu 1 den 12.\n");
  216.                 }while(((ssv+b-1)->thangsinh<1)||((ssv+b-1)->thangsinh>12));
  217.                 do
  218.                 {
  219.                 printf("\n Moi ban nhap nam sinh cua sinh vien %d:",b);
  220.                 scanf("%d",& (ssv+b-1)->namsinh);
  221.                 if((ssv+b-1)->namsinh>2010||(ssv+b-1)->namsinh<=1980)
  222.                 printf("\n Ban chi duoc nhap nam sinh tu 1980 den 2010.\n");
  223.                 }while ((ssv+b-1)->namsinh>2010||(ssv+b-1)->namsinh<=1980);
  224.                 do
  225.                 {
  226.                 printf("\n Moi ban nhap diem toan cua sinh vien %d:",b);
  227.                 scanf("%f",& (ssv+b-1)->diem_toan);
  228.                 if((ssv+b-1)->diem_toan<0||(ssv+b-1)->diem_toan>10)
  229.                 printf("\n Ban chi co the nhap diem tu 0 den 10.\n");
  230.                 }while((ssv+b-1)->diem_toan<0||(ssv+b-1)->diem_toan>10);
  231.                 do
  232.                 {
  233.                 printf("\n Moi ban nhap diem ly cua sinh vien %d:",b);
  234.                 scanf("%f",& (ssv+b-1)->diem_ly);
  235.                 if((ssv+b-1)->diem_ly<0||(ssv+b-1)->diem_ly>10)
  236.                 printf("\n Ban chi co the nhap diem tu 0 den 10.\n");
  237.                 }while((ssv+b-1)->diem_ly<0||(ssv+b-1)->diem_ly>10);
  238.                 do
  239.                 {
  240.                 printf("\n Moi ban nhap diem hoa cua sinh vien %d:",b);
  241.                 scanf("%f",& (ssv+b-1)->diem_hoa);
  242.                 if((ssv+b-1)->diem_hoa<0||(ssv+b-1)->diem_hoa>10)
  243.                 printf("\n Ban chi co the nhap diem tu 0 den 10.\n");
  244.                 }while((ssv+b-1)->diem_hoa<0||(ssv+b-1)->diem_hoa>10);
  245.                 //Nhap diem trung binh
  246.                 (ssv+b-1)->diem_tb =((ssv+b-1)->diem_toan + (ssv+b-1)->diem_ly + (ssv+b-1)->diem_hoa)/3;
  247.                 printf("\n Ban vua nhap vao sinh vien %s ma so %d co diem trung binh la %f \n ",(ssv+b-1)->ho_ten,(ssv+b-1)->maso,(ssv+b-1)->diem_tb);
  248.  
  249.             printf("\n Neu muon nhap tiep an 1, muon ket thuc an 2: ");
  250.             scanf("%d",&kt);
  251.             if (kt==1)
  252.             {
  253.             b++;
  254.             ssv=(sinhvien*)realloc(ssv,b*sizeof(sinhvien));
  255.             }
  256.             }while(kt==1);
  257.                 printf("\n\n-----------------------------------------");
  258.                 if(kt==2)
  259.                 {
  260.                     printf("\n\n");
  261.                     printf("\n Ban da hoan thanh viec nhap du lieu!\n Moi ban quay lai khung lua chon chinh.\n");
  262.                     menu();
  263.                 }
  264.             }
  265.         }
  266.     else if (a==2)
  267.         {
  268.         if (b!=0)
  269.             {
  270.             for (i=0;i<b-1;i++)
  271.             for (j=i+1;j<b;j++)
  272.             {
  273.             ch = strcmpi(ssv[i].ho_ten,ssv[j].ho_ten);
  274.             if (ch > 0)
  275.                 {
  276.                 struct sinhvien temp;
  277.                 temp=ssv[i];
  278.                 ssv[i]=ssv[j];
  279.                 ssv[j]=temp;
  280.                 }
  281.             }       clrscr();
  282.                 printf("\n+------+------------------------------------+----------+-------+-----+-------+");
  283.                 printf("\n| Maso +               HO   VA   TEN                 |T O A N| L Y | H O A |");
  284.                 printf("\n+------+------------------------------------+----------+-------+-----+-------+");
  285.                 for ( i = 0; i < b; i++)
  286.                 {
  287.                     printf("\n| %3d  | ", ssv[i].maso);
  288.                     printf(" %-45s| %4.1f | %4.1f  | %4.1f |", ssv[i].ho_ten,
  289.                             ssv[i].diem_toan, ssv[i].diem_ly, ssv[i].diem_hoa);
  290.                 }
  291.                 printf("\n+------+------------------------------------+----------+-------+-----+-------+");
  292.                 printf("\n Ban da xem danh sach sinh vien! \n xin moi qua ve bang lua chon chinh.");
  293.                 menu();
  294.             }
  295.         else
  296.             {
  297.            
  298.                 printf("\n Ban phai nhap du lieu cho cac sinh vien o muc 1, xin moi ban nhap thong tin.");
  299.                 do
  300.                 {
  301.                 printf("\n Muon nhap thong tin an phim 1. \n Muon quay lai lua chon an phim 2.\n Moi ban chon: ");
  302.                 scanf("%d",&t);
  303.                 if (t==1) nhapthongtin();
  304.                 else if (t==2) menu();
  305.                 else if ((t!=1)&&(t!=2)) printf("\n Ban chi co the nhap 1 hoac 2!\n");
  306.                 }while ((t!=1)&&(t!=2));
  307.             }
  308.         }
  309.     else if (a==3)
  310.         menu();
  311.     if ((a!=1)&&(a!=2)&&(a!=3)) printf("\n Ban chi co the nhap 1,2 hoac 3!\n");
  312.     }
  313.     while ((a!=1)&&(a!=2)&&(a!=3));
  314. }
  315.  
  316.  
  317. //HAM SAP XEP DIEM TRUNG BINH
  318. void sapxep_diem()
  319. {
  320.     int c,j,k;
  321.     if (b!=0)
  322.     {
  323.  
  324.         printf("-----------------------------------------\n\n");
  325.         printf("\n Diem trung binh cua cac sinh vien la:");
  326.         for (i=0;i<b;i++)
  327.         {
  328.         (ssv+i)->diem_tb =((ssv+i)->diem_toan + (ssv+i)->diem_ly + (ssv+i)->diem_hoa)/3;
  329.         printf("\n %f la diem trung binh cua sinh vien %s co ma so la %d. ",(ssv+i)->diem_tb,ssv[i].ho_ten,ssv[i].maso);
  330.         }
  331.         //sap xep diem
  332.         for (i=0;i<b-1;i++)
  333.         for (j=i+1;j<b;j++)
  334.             {
  335.                 float dtbi= ((ssv+i)->diem_toan + (ssv+i)->diem_ly + (ssv+i)->diem_hoa)/3;
  336.                 float dtbj= ((ssv+j)->diem_toan + (ssv+j)->diem_ly + (ssv+j)->diem_hoa)/3;
  337.                 if(dtbi < dtbj)
  338.                 {
  339.                 struct sinhvien temp;
  340.                   temp = *(ssv+i);
  341.                   *(ssv+i)= *(ssv+j);
  342.                   *(ssv+j)=temp;
  343.                 }
  344.             }
  345.  
  346.         printf("\n\n\n Diem trung binh cua cac sinh vien tu dong sap xep lai theo thu tu giam dan\n\n");
  347.         for (i=0;i<b;i++)
  348.         {
  349.         printf("\n %d. %f la diem trung binh cua sinh vien %s co ma so la %d. ",i+1,(ssv+i)->diem_tb,ssv[i].ho_ten,ssv[i].maso);
  350.         if (i==b-1)
  351.             {
  352.             printf("\n\n-----------------------------------------\n\n");
  353.             printf("\n Moi ban lua chon de tiep tuc chuong trinh.");
  354.             do
  355.             {
  356.             printf("\n Muon quay lai lua chon an phim 1. \n Muon Thoat chuong trinh an phim 2.\n Moi ban chon:");
  357.             scanf("%d",&k);
  358.             if (k==1) menu();
  359.             else if (k==2) exit;
  360.             else if ((k!=1)&&(k!=2)) printf("\n Ban chi co the nhap 1 hoac 2!\n");
  361.             }while ((k!=1)&&(k!=2));
  362.             }
  363.         }
  364.     }
  365.     else
  366.     {
  367.    
  368.         printf("\n Ban phai nhap du lieu cho cac sinh vien o muc 1, xin moi ban nhap thong tin.");
  369.     do
  370.     {
  371.         printf("\n Muon nhap thong tin an phim 1. \n Muon quay lai lua chon an phim 2.\n Moi ban chon: ");
  372.         scanf("%d",&c);
  373.         if (c==1) nhapthongtin();
  374.         else if (c==2) menu();
  375.         else if ((c!=1)&&(c!=2)) printf("\n Ban chi co the nhap 1 hoac 2!\n");
  376.     }   while ((c!=1)&&(c!=2));
  377.     }
  378. }
  379.  
  380.  
  381. //HAM SAP XEP THEO TEN VA IN NHUNG SINH VIEN CO DIEM LON HON 7
  382. void sapxep_ten()
  383. {
  384.     int c,j,ch;
  385.     if (b!=0)
  386.     {
  387.         printf("\n Nhung sinh vien co diem trung binh lon hon 7 la:");
  388.         for (i=0;i<b;i++)
  389.         {
  390.         (ssv+i)->diem_tb =((ssv+i)->diem_toan + (ssv+i)->diem_ly + (ssv+i)->diem_hoa)/3;
  391.         if ((ssv+i)->diem_tb>7)
  392.             printf("\n Sinh vien %s co diem %f",(ssv+i)->ho_ten,(ssv+i)->diem_tb);
  393.  
  394.         }
  395.  
  396.  
  397.         //Ham sap xep ten
  398.         for (i=0;i<b-1;i++)
  399.             for (j=i+1;j<b;j++)
  400.             {
  401.             ch = strcmpi(ssv[i].ho_ten,ssv[j].ho_ten);
  402.             if (ch > 0)
  403.                 {
  404.                 struct sinhvien temp;
  405.                 temp=ssv[i];
  406.                 ssv[i]=ssv[j];
  407.                 ssv[j]=temp;
  408.                 }
  409.             }
  410.  
  411.  
  412.         printf("\n\n Sap xep lai theo ho ten cua cac sinh vien.\n\n");
  413.         printf("\n-----------------------------------------");
  414.         for(i=0;i<b;i++)
  415.         printf("\n %d. %s co ngay sinh la %d-%d-%d.\n\t Diem Trung binh la: %f" ,i+1,(ssv+i)->ho_ten,(ssv+i)->ngaysinh,(ssv+i)->thangsinh,(ssv+i)->namsinh,(ssv+i)->diem_tb);
  416.         printf("\n-----------------------------------------\n\n");
  417.  
  418.         printf("\n Moi ban quay lai khung lua chon chinh!");
  419.         menu();
  420.     }
  421.     else
  422.     {
  423.  
  424.         printf("\n Ban phai nhap du lieu cho cac sinh vien o muc 1, xin moi ban nhap thong tin.");
  425.     do
  426.     {
  427.         printf("\n Muon nhap thong tin an phim 1. \n Muon quay lai lua chon an phim 2.\n Moi ban chon: ");
  428.         scanf("%d",&c);
  429.         if (c==1) nhapthongtin();
  430.         else if (c==2) menu();
  431.         else if ((c!=1)&&(c!=2)) printf("\n Ban chi co the nhap 1 hoac 2!\n");
  432.     }   while ((c!=1)&&(c!=2));
  433.     }
  434. }
  435.  
  436. //HAM TIM KIEM THEO TEN
  437. void timkiem()
  438. {
  439.     int c,kt,u;
  440.     char ten[25],a;
  441.     if (b!=0)
  442.     {
  443.  
  444.     printf("\n Trong danh sach co %d sinh vien",b);
  445.     printf("\n Moi ban nhap ten muon tim kiem: ");
  446.     a=getchar();
  447.     gets(ten);
  448.     for (i=0;i<b;i++)
  449.     {
  450.         kt=strcmpi(ten,ssv[i].ho_ten);
  451.         if (kt==0)
  452.         {
  453.         (ssv+i)->diem_tb =((ssv+i)->diem_toan + (ssv+i)->diem_ly + (ssv+i)->diem_hoa)/3;
  454.         printf("\n\n-----------------------------------------");
  455.         printf("\n Sinh vien %s co ma so %d.", (ssv+i)->ho_ten,(ssv+i)->maso);
  456.         printf("\n Ngay sinh: %d-%d-%d.",(ssv+i)->ngaysinh,(ssv+i)->thangsinh,(ssv+i)->namsinh);
  457.         printf(" \n Diem trung binh la %f. ",(ssv+i)->diem_tb);
  458.         printf("\n-----------------------------------------\n\n");
  459.         do
  460.         {
  461.         printf("\n\n\n Neu muon tim kiem lai an phim 1.\n Muon quay ve bang lua chon hay chon 2. \n Muon thoat chuong trinh hay chon 3.\n Moi ban chon: ");
  462.         scanf("%d", &u);
  463.         if (u==1) timkiem();
  464.         else if (u==2) menu();
  465.         else if (u==3) exit;
  466.         else if ((u!=1)&&(u!=2)&&(u!=3)) printf("\n Ban chi dc chon 1,2 hoac 3.");
  467.         }while((u!=1)&&(u!=2)&&(u!=3));
  468.          break;
  469.         }
  470.  
  471.     }
  472.  
  473.         printf("\n\n-----------------------------------------\n");
  474.         printf("Khong sinh vien nao co ten %s",ten);
  475.         printf("\n-----------------------------------------\n\n");
  476.         do
  477.         {
  478.    
  479.         printf("\n\n\n Neu muon tim kiem lai an phim 1.\n Muon quay ve bang lua chon hay chon 2. \n Muon thoat chuong trinh hay chon 3.\n Moi ban chon:");
  480.         scanf("%d", &u);
  481.         if (u==1) timkiem();
  482.         else if (u==2) menu();
  483.         else if (u==3) exit;
  484.         else if ((u!=1)&&(u!=2)&&(u!=3)) printf("\n Ban chi dc chon 1,2 hoac 3.");
  485.         }while((u!=1)&&(u!=2)&&(u!=3));
  486.  
  487.     }
  488.  
  489.     else
  490.     {
  491.  
  492.     printf("\n Ban phai nhap du lieu cho cac sinh vien o muc 1, xin moi ban nhap thong tin.");
  493.     do
  494.     {
  495.     printf("\n Muon nhap thong tin an phim 1. \n Muon quay lai lua chon an phim 2.\n Moi ban chon: ");
  496.     scanf("%d",&c);
  497.     if (c==1) nhapthongtin();
  498.     if (c==2) menu();
  499.     if ((c!=1)&&(c!=2)) printf("\n Ban chi co the nhap 1 hoac 2!\n");
  500.     }while ((c!=1)&&(c!=2));
  501.     }
  502. }

 5. #15
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  1

  Search tren mang thay cai này quen quá hình như có đầy đủ trong 500 bài C từ cơ bản đến nâng cao

 6. #16
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  6

  Mặc định Quản lí học sinh, sinh viên bằng ngôn ngữ C (Mã nguồn)

  bây jo sinh viên học theo tín chỉ rùi,bạn có thể tính dtb theo tín chỉ dc ko?

  bạn có thể thay cách tính dtb theo tín chỉ dc ko?

 7. #17
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  3

  mình chưa chạy thử nhưng xem bài viết của bạn khá sáng sủa và chuẩn! hì hì! thanks nhiều nhé

 8. #18
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  sao em chay thử trên DVV C nõ báo lỗi nhỉ?hix
  anh nao check thử hộ em vs

 9. #19
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  2

  Mặc định giúp em bài này với ,bằng ngôn ngữ C

  *YÊU CẦU CHUNG*
  Xây dựng chương trình Đoán
  từ theo gợi ý *MÔ TẢ YÊU CẦU*
  Chương trình xây dựng
  những chức năng chính sau:
  1. Quản lý Từ điển
  2. Tham gia chơi
  3. Thoát *CHI TIẾT*
  Chương trình chạy như sau
  (Menu chính)
  --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  ======================
  1. Quản lý từ 2. Đoán từ
  3. Thoat
  ======================
  Chọn:
  *Các lựa chọn tuơng ứng với
  các hành động tiếp theo như sau
  *A. Chọn 1 (Quản lý từ)*
  *Màn hình Menu tương ứng
  như sau
  --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  ------------------------------------- Quản lý từ
  1. Danh sách từ
  2. Thêm mới
  3. Xóa bỏ
  4. Trở về menu chính
  ------------------------------------- Chọn:
  Trong đó các chức năng
  tương ứng như sau:
  1. Danh sách từ: hiển thị
  danh sách các từ, ví dụ như
  sau --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  Quản lý từ
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  |STT
  |
  Từ |Gợi ý
  |Điểm |
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  |1
  |meo
  |Con gi thich bat chuot? |1.0
  |  |2 |cho
  |Nhu … voi meo
  |1.0
  |
  |3
  |ma |Xau nhu …
  |1.5
  |
  |4
  |ca sau
  |Nuoc mat … |1.5
  |
  |5
  |ca
  |Bat … hai tay
  |1.0 |
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Thêm mới 2. Xóa bỏ 3.
  Quay về
  (*Người dùng có thể chuyển
  qua các chức năng khác như thêm, sửa, xóa hay
  quay về Menu Quản *
  *lý Từ)*
  2. Thêm mới: cho phép thêm
  mới từ vào hệ thống, chức
  năng có thể như sau --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  Thêm mới từ
  -------------------------------
  -
  Từ: trau
  - Gợi ý: Con … la dau co nghiep
  -
  Điểm: 1.5
  -----------------------
  Thêm từ thành công!
  Bạn muốn tiếp tục không? (C/K)
  (*Chương trình sẽ cho nhập
  tiếp nếu chọn C, chọn K để
  quay lại menu trước)*
  3. Xóa bỏ: chức năng này cho
  phép xóa bỏ từ khỏi hệ thống
  4. Quay về: quay về menu
  chính
  *B. Chọn 2 (Đoán từ)*
  --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  Đoán từ -------------------------------------------------
  Từ 1:
  -
  Gợi ý: Bat …. hai tay
  -
  Đoán: ca Bạn đã đoán đúng, bạn được
  1.0 điểm
  Tổng điểm: 1.0
  Từ 2:
  -
  Gợi ý: Con gi thich bat chuot? -
  Đoán: voi
  Bạn đã đoán sai, bạn được 0
  điểm
  Tổng điểm: 1.0
  ……. …….
  Từ 5:
  -
  Gợi ý: Nuoc mat …..
  -
  Đoán: cá sấu Bạn đã đoán đúng, bạn được
  1.5 điểm
  Tổng điểm: 4.5
  Bạn muốn tiếp tục không?
  (C/K)
  (*Chương trình sẽ cho đoán tiếp nếu chọn C, chọn K để
  quay lại menu trước)*
  (*Lưu ý: cứ sau khi đoán 5 từ
  chương trình sẽ hỏi xem
  người chơi muốn chơi
  tiếp hay dừng lại)* ------------------------------

  *C. Chọn 3 (Thoát khỏi
  chương trình)*

 10. #20
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  2

  Mặc định giúp em bài này với ,bằng ngôn ngữ C

  *YÊU CẦU CHUNG*
  Xây dựng chương trình Đoán
  từ theo gợi ý *MÔ TẢ YÊU CẦU*
  Chương trình xây dựng
  những chức năng chính sau:
  1. Quản lý Từ điển
  2. Tham gia chơi
  3. Thoát *CHI TIẾT*
  Chương trình chạy như sau
  (Menu chính)
  --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  ======================
  1. Quản lý từ 2. Đoán từ
  3. Thoat
  ======================
  Chọn:
  *Các lựa chọn tuơng ứng với
  các hành động tiếp theo như sau
  *A. Chọn 1 (Quản lý từ)*
  *Màn hình Menu tương ứng
  như sau
  --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  ------------------------------------- Quản lý từ
  1. Danh sách từ
  2. Thêm mới
  3. Xóa bỏ
  4. Trở về menu chính
  ------------------------------------- Chọn:
  Trong đó các chức năng
  tương ứng như sau:
  1. Danh sách từ: hiển thị
  danh sách các từ, ví dụ như
  sau --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  Quản lý từ
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  |STT
  |
  Từ |Gợi ý
  |Điểm |
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  |1
  |meo
  |Con gi thich bat chuot? |1.0
  |


  |2 |cho
  |Nhu … voi meo
  |1.0
  |
  |3
  |ma |Xau nhu …
  |1.5
  |
  |4
  |ca sau
  |Nuoc mat … |1.5
  |
  |5
  |ca
  |Bat … hai tay
  |1.0 |
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Thêm mới 2. Xóa bỏ 3.
  Quay về
  (*Người dùng có thể chuyển
  qua các chức năng khác như thêm, sửa, xóa hay
  quay về Menu Quản *
  *lý Từ)*
  2. Thêm mới: cho phép thêm
  mới từ vào hệ thống, chức
  năng có thể như sau --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  Thêm mới từ
  -------------------------------
  -
  Từ: trau
  - Gợi ý: Con … la dau co nghiep
  -
  Điểm: 1.5
  -----------------------
  Thêm từ thành công!
  Bạn muốn tiếp tục không? (C/K)
  (*Chương trình sẽ cho nhập
  tiếp nếu chọn C, chọn K để
  quay lại menu trước)*
  3. Xóa bỏ: chức năng này cho
  phép xóa bỏ từ khỏi hệ thống
  4. Quay về: quay về menu
  chính
  *B. Chọn 2 (Đoán từ)*
  --TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ--
  Đoán từ -------------------------------------------------
  Từ 1:
  -
  Gợi ý: Bat …. hai tay
  -
  Đoán: ca Bạn đã đoán đúng, bạn được
  1.0 điểm
  Tổng điểm: 1.0
  Từ 2:
  -
  Gợi ý: Con gi thich bat chuot? -
  Đoán: voi
  Bạn đã đoán sai, bạn được 0
  điểm
  Tổng điểm: 1.0
  ……. …….
  Từ 5:
  -
  Gợi ý: Nuoc mat …..
  -
  Đoán: cá sấu Bạn đã đoán đúng, bạn được
  1.5 điểm
  Tổng điểm: 4.5
  Bạn muốn tiếp tục không?
  (C/K)
  (*Chương trình sẽ cho đoán tiếp nếu chọn C, chọn K để
  quay lại menu trước)*
  (*Lưu ý: cứ sau khi đoán 5 từ
  chương trình sẽ hỏi xem
  người chơi muốn chơi
  tiếp hay dừng lại)* ------------------------------
  *Page 3*
  *C. Chọn 3 (Thoát khỏi
  chương trình)*
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 2. Bài tập quản lý sinh viên trong lập trình C#. Tìm kiếm sinh viên in ra cả danh sách?
  Gửi bởi anhduc12c5 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 08:32 AM
 3. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
  Gửi bởi hikaru1015 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 09:31 AM
 4. Chương trình quản lý sinh viên viết bằng C. Làm sao tìm kiếm sinh viên theo tên và sắp xếp?
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-06-2009, 12:53 AM
 5. Insert Sinh viên mới trong chương trình quản lý sinh viên?
  Gửi bởi matmeoviet trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-06-2009, 08:00 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn