Mình sử dụng Sitemap để làm menu, mọi chuyện ổn hết với IE và FF, nhưng với Chorme thì lỗi, chổ nào có submenu thì nó hiện ra Expand, Bác nào nó kinh nghiệm về vấn đề này thì cho mình thỉnh giáo. Mình đã fix lỗi AppleWebKit rồi nhưng không được.