Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: [C]Bài tập lớn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  1

  Smile [C]Bài tập lớn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  chương trình tìm kiếm và sắp xếp một đối tượng cho trước dùng cấu trúc dữ liệu và giải thuật ,gồm 8 hàm tìm kiếm vá sắp sếp đối tương,
  <=============================================== >
  Code:
  #include"stdio.h"
  #include"conio.h"
  void nhap(int a[],int *n)//ham nhap mang so nguyen:;
  {int i;
   printf("\nnhap gioi han cua cac phan tu:");
   scanf("%d",n);
    for(i=0;i<*n;i++)
      {printf("nhap phan tu thu a[%d]",i+1);
      scanf("%d",&a[i]);
  	}
  }
  void in(int a[],int n)//ham in day so:;
  {int i;
   for(i=0;i<n;i++)
   printf("%3d",a[i]);
  }
  void hoanvi(int *a,int *b)//ham hoan vi;
  {int p;
   p=*a;
   *a=*b;
   *b=p;
  }
  void tuyentinh(int a[],int n,int x)//ham tim kiem tuyen tinh ;
      {int i,*p,kt=1;
      p=a;
     for(i=0;i<n;i++)
      if(*(p+i)==x)
  	 {printf("co so can tim");
  	 kt=0;
  	 break;
  	 };
      if( kt==1)
      printf("\n khong co so can tim");
     }
  void nhiphan(int a[],int n,int x) //chuong trinh tim kiem nhi phan
  {
  int i,j,right,left,middle,kt=1;
  left=0;
  right=n-1;
    printf("nhap gia tri can tim:");
    scanf("%d",&x);
     //Doan ma sap xep day so tang dan de tim kiem cho ket qua cao;
  	for(i=0;i<n-1;i++)
  	 for(j=n-1;j>i;j--)
  	 if(a[j]<a[j-1])
  	  hoanvi(&a[j],&a[j-1]);//goi ham hoan vi ;
  	 do
    {
    middle=(left+right)/2;
    if(x==a[middle])
     {kt=0;
     printf("tim thay gia tri %d trong mang",x);
     break;
     }
  	 else if(x<a[middle])
  		right=middle-1;
  	   else left=middle+1;
   }
   while (left<=right);
   if(kt==1)
   printf("khong tim thay gia tri %d trong mang",x);
  }
  void selectionsort(int a[],int n)//sap xep chon truc tiep;
  {int i,j,min;
   for(i=0;i<n-1;i++)
     {min=i;
     for(j=i+1;j<n;j++)
  	 if(a[j]<a[min])
  	  min=j;
  	  if(min!=i)
  	    hoanvi(&a[min],&a[i]);
  }
   printf("day da sap xep tang dan la:");
   in(a,n);
  }
  void insertionsort(int a[],int n)//sap xep chen truc tiep;
   {
     int pos,i,x;
  	 for(i=1;i<n;i++)
      {x=a[i];
  	pos=i-1;
  	while((pos>=0)&&(a[pos]>x))
  	  {a[pos+1]=a[pos];
  	  pos=pos-1;
  		}
  	a[pos+1]=x;
  	}
  	 printf("day da sap xep la:");
   in(a,n);
   }
  void bubblesort(int a[],int n) //sap xep noi bot;
  {int i,j;
   for(i=0;i<n-1;i++)
     for(j=n-1;j>i;j--)
     if(a[j]<a[j-1])
     hoanvi(&a[j],&a[j-1]);//goi ham hoan vi ;
  printf("day da sap sep tang dan theo phuong phap noi bot la:");
  in(a,n);
  }
  void shellsort(int a[],int n) //sap xep voi do dai buoc giam dan.;
  {int k=3,h[3]={6,4,1},i,j,x,l,t;
    for(t=0;t<k;t++)
     {l=h[t];
      for(i=l;i<n;i++)
  	 {j=i-l;
  	  x=a[i];
   while((j>=0)&&(x<a[j]))
      {a[j+l]=a[j];
  	j=j-l;
  	}
     a[j+l]=x;
   }
   }
   printf("day so sau khi sap xep tang dan la:");
   in(a,n);
  }
  void quicksort(int a[],int l,int r)//phuong phap sap xep nhanh;
  {int i,j,x;
    x=a[(l+r)/2];
     i=l;
  	 j=r;
   do
    {while(a[i]<x)
    i++;
   while(a[j]>x)
    j--;
   if(i<=j)
   {hoanvi(&a[i],&a[j]);
   i++;
   j--;
   }
   }  while(i<j);
   if(l<j)quicksort(a,l,j);
   if(i<r) quicksort(a,i,r);
  }
  void Shift(int a [ ],int l, int r)
  {	int x, i, j, cont;
  	i = l; j = 2*i+1;
  	cont = 1;
  	x = a[i ];
  	while ((j<=r)&& (cont))
  	{	if (j <r)
  		   if (a[j]>a[j+1])
  			j=j+1;
  
  		if (a[j]>x)
  			cont = 0;
  		else
  		{	hoanvi(&a[i],&a[j]);
  			i = j;
  			j=2*i+1;
  		}
  	}
  }
  void CreateHeap(int a[ ],int N)
  {
  	int  i;
  	i = N/2;
  	while (i >0)
  	{	i--;
  		Shift(a,i,N-1);
  	}
     }
  void  Heapsort(int a[ ],int N)
  {
  	int  r;
  	r = N-1;
  	while (r >0)
  	{
  	hoanvi(&a[0],&a[r]);
  	r--;
  	Shift(a,0,r);
  	}
  }
  void main()
  {clrscr();
   textcolor(9);
   textbackground(11);
   tt:
   printf("\n");
   cprintf("   Bai tap lon cau truc du lieu va giai thuat   ");
   printf("\n");
   printf("\nname   :Dao Manh Thang");
   printf("\nbirthday :27/12/1987");
   printf("\nclass  :CN1K5C");
   printf("\nteacher :Dong Thi Lan");
   printf("\n");
   cprintf("\n            MENU              \r");
   cprintf("\nban nhap vao so [1] chuong trinh tim kiem  tuyen tinh\r");
   cprintf("\nban nhap vao so [2] chuong trinh tim kiem   nhi phan\r");
   cprintf("\nban nhap vao so [3] chuong trinh sap xep chon truc tiep\r");
   cprintf("\nban nhap vao so [4] chuong trinh sap xep chen truc tiep\r");
   cprintf("\nban nhap vao so [5] chuong trinh sap xep   Bubllesort\r");
   cprintf("\nban nhap vao so [6] chuong trinh sap xep   shellsort\r");
   cprintf("\nban nhap vao so [7] chuong trinh sap xep   quicksort\r");
   cprintf("\nban nhap vao so [8] chuong trinh sap xep    Heapsort\r");
   cprintf("\nban bam phim  [X] xe thoat khoi chuong trinh <=> Exit\r");
   printf("\n");
   int a[100],n,i,j,x,k,r;
   char kt,ch;
   printf("\nnhap mot ky tu:");
   scanf("%c",&kt);
   switch(kt)
   {case '1':t1:
  	  {cprintf("\nchuong trinh tim kiem tuyen tinh\r");
  	  nhap(a,&n);
  	  printf("nhap so can tim:");
  	  scanf("%d",&x);
  	  tuyentinh(a,n,x);
  	  printf("\nBan co muon tiep tuc chuong trinh tim kiem tuyen tinh khong? Y/N\r");
  	printf("\n");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='y'||ch=='Y')goto t1;
      else goto tt;
  	  }
   case '2': t2:
  	 {cprintf("\nchuong trinh tim kiem nhi phan\r");
  	  nhap(a,&n);
  	  nhiphan(a,n,x);
  	  printf("\nBan co muon tiep tuc chuong trinh tim kiem Nhi phan khong? Y/N\r");
  	printf("\n");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='y'||ch=='Y')goto t2;
      else goto tt;
  	 }
   case '3': {t3:
  	   cprintf("\nchuong trinh sap xep chon truoc tiep:\r");
  	   nhap(a,&n);
  	   selectionsort(a,n);
  	   printf("\nBan co muon tiep tuc chuong trinh sap xep chon truoc tiep khong? Y/N\r");
   printf("\n");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='y'||ch=='Y')goto t3;
      else goto tt;
  	   }
   case '4':{t4:
  	   cprintf("\nchuong trinh sap xep theo phuong phap chen truc tiep:\r");
  	   nhap(a,&n);
  	   insertionsort(a,n);
  	   printf("\nBan co muon tiep tuc chuong trinh sap xep chen truoc tiep khong? Y/N\r");
  	printf("\n");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='y'||ch=='Y')goto t4;
      else goto tt;
  	  }
   case '5':{t5:
  	  cprintf("\nchuong trinh sap xep theo phuong phap noi bot:\r");
  	  nhap(a,&n);
  	  bubblesort(a,n);
  	  printf("\nBan co muon tiep tuc chuong trinh sap xep noi bot khong? Y/N\r");
  	printf("\n");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='y'||ch=='Y')goto t5;
      else goto tt;
  	  }
   case '6':{t6:
  	  cprintf("\nchuong tring sap xep theo phuong phap sap xep do dai giam dan:\r");
  	  nhap(a,&n);
  	  shellsort(a,n);
  	  printf("\nBan co muon tiep tuc chuong trinh sap xep do dai buoc giam dan khong? Y/N\r");
  	printf("\n");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='y'||ch=='Y')goto t6;
      else goto tt;
  	  }
   case '7':{t7:
  	  cprintf("\nchuong tring sap xep theo phuong phap sap xep nhanh:\r");
  	  nhap(a,&n);
  	  quicksort(a,0,n-1);
  	  printf("day da sap xep la:");
  	  in(a,n);
  	  printf("\nBan co muon tiep tuc chuong trinh sap xep nhanh (Quicksort) khong? Y/N\r");
  	printf("\n");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='y'||ch=='Y')goto t7;
      else goto tt;
  	  }
      case '8':{t8:
  	  cprintf("\nchuong tring sap xep theo phuong phap sap xep Vun dong:\r");
  	  nhap(a,&n);
  	  Heapsort(a,n);
  	  printf("day da sap xep giam dan la:");
  	  in(a,n);
  	  printf("\nBan co muon tiep tuc chuong trinh sap xep Vung dong (Heapsort) khong? Y/N\r");
  	printf("\n");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='y'||ch=='Y')goto t8;
      else goto tt;
  	  }
   case 'x':{ cprintf("\nBan muon thoat chuong trinh dung khong ? Y/N :=");
      scanf("%c",&ch);
      ch=getch();
      if(ch=='n'||ch=='N')goto tt;
      }
    }
  getch();
  }
  <=====================================>
  các pác tham khảo nếu thấy hay xin liên hệ
  manhthangtk271287@yahoo.com
  http://class12e.org

  tôi rất xằn lòng giúp đỡ các bạn.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi shinichi_haha : 06-12-2006 lúc 11:51 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Nếu bạn nào thích code của toàn bộ các bài tập về cấu trúc dữ liệu và giải thuật thì mail cho mình : thanhson150286@gmail.com
  Bao gồm các thao tác trên tập số nguyên, số thực, số phức, ma trận, string,hệ thống File, các giải thuật đệ quy với các bài cái túi, người du lịch liệt kê hoán vị, tổ hợp, cách chia số n, bài toán quân hậu (các thuật toán sinh kế tiếp, quay lui, nhánh cận);stack,queue,link_list,cây,đồ thị và các bài toán tìm đường đi, chu trình, cây bao trùm.
  Chúc vui vẻ!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Pete cần tìm thuật toán Parallel ... TV là Song Song
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Bài viết
  121

  Mình có một cuốn sách tiếng anh nè, về VN đi pete mình cho mượn poto.hi hi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Bài viết
  121

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi PoPoPoPo
  Bài này thực ra cũng chẳng có gì là ghê gớm. Còn về phần đọc thì cũng dễ hiểu thôi, tên các hàm đã chỉ ra đầy đủ thông tin về nó.
  Mình và các bạn chỉ muốn nhắc thêm là viết code phải chú thích thêm phần mình viết chứ ngồi đọc code thì chắc cũng hiểu. Nhưng tốn thời gian lắm.

Các đề tài tương tự

 1. Các thuật toán sắp xếp trong lập trình C | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi iamvtn trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 11-02-2017, 04:44 PM
 2. Bài tập C Cần giải giúp 3 câu trong đề thi kĩ thuật lập trình C và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi nguyenthi0602 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-09-2012, 08:42 PM
 3. Slide bài giảng Cấu trúc dữ liệu & giải thuật của thầy Lê Sĩ Vinh
  Gửi bởi kenshin trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 24-02-2012, 05:26 PM
 4. Xin tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
  Gửi bởi ghost_dragonking trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-10-2010, 03:30 PM
 5. Thế nào là cấu trúc dữ liệu, thuật giải, thuật toán...??
  Gửi bởi duanvcd trong diễn đàn Kinh nghiệm CNTT
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 17-06-2007, 10:07 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn