Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: error LNK2019: unresolved external symbol _main referenced in function ___tmainCRTStartup

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mặc định error LNK2019: unresolved external symbol _main referenced in function ___tmainCRTStartup

  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2.  
  3. LRESULT CALLBACK XuLyMessage(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
  4. static TCHAR szAppName[] = TEXT("ViDu");
  5.  
  6. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE PrevInst, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
  7. {
  8.     HWND hwnd;
  9.     MSG msg;
  10.     WNDCLASSEX wndclass;
  11.     wndclass.cbSize = sizeof(wndclass);
  12.     wndclass.style = CS_HREDRAW |CS_VREDRAW;
  13.     wndclass.lpfnWndProc = XuLyMessage;
  14.     wndclass.cbClsExtra = 0;
  15.     wndclass.cbWndExtra = 0;
  16.     wndclass.hInstance = hInst;
  17.     wndclass.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  18.     wndclass.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  19.     wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  20.     wndclass.lpszMenuName = NULL;
  21.     wndclass.lpszClassName = szAppName;
  22.     wndclass.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  23.     RegisterClassEx(&wndclass);
  24.     hwnd = CreateWindow (szAppName,TEXT("Vi du mo dau"),
  25.                         WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,
  26.                         CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
  27.                         HWND_DESKTOP, NULL, hInst, NULL);
  28.     ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
  29.     UpdateWindow(hwnd);
  30.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  31.     {
  32.         TranslateMessage(&msg);
  33.         DispatchMessage(&msg);
  34.     }
  35.     return msg.wParam;
  36. }
  37.  
  38.  
  39. LRESULT CALLBACK XuLyMessage(HWND hwnd,UINT iMsg,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
  40. {
  41.     HDC hdc;
  42.     PAINTSTRUCT ps;
  43.     RECT rect;
  44.     switch (iMsg)
  45.     {
  46.         case WM_PAINT:
  47.             hdc = BeginPaint(hwnd,&ps);
  48.             GetClientRect(hwnd, &rect);
  49.             DrawText(hdc, TEXT("Lap trinh C trong window"), -1, &rect,
  50.                     DT_SINGLELINE|DT_CENTER|DT_VCENTER);
  51.             EndPaint(hwnd,&ps);
  52.             break;
  53.         case WM_DESTROY:
  54.             PostQuitMessage(0);
  55.             break;
  56.         default:
  57.             return DefWindowProc(hwnd, iMsg, wParam, lParam);
  58.     }
  59.     return 0;
  60. }

  Compile Code::Block

  Code::Block OutPut Code:
  1. C:\Documents and Settings\Tong Quang Hoang\Desktop\1.o:1.cpp:(.text+0x6e)||undefined reference to `_GetStockObject@4'|
  2. ||=== Build finished: 1 errors, 0 warnings ===|

  Compile VC++ 2008 Express

  VC++ 2008 Express output Code:
  1. Error   1   error LNK2019: unresolved external symbol _main referenced in function ___tmainCRTStartup   MSVCRTD.lib
  2. Error   2   fatal error LNK1120: 1 unresolved externals C:\Documents and Settings\Tong Quang Hoang\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\window1\Debug\window1.exe   1

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Lạ nhỉ, mình biên dịch trên vc6 và vc2k5 ko có lỗi, vc++ express thì mình chưa thử. Bạn đem hết cả project lên đây đi, mấy lỗi linker này thường phải có cả project mới dò được.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 26-09-2008 lúc 11:18 AM.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Lại tạo project kiểu console đây mà, để project kiểu win32 app ấy
  Life:\> dir

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Error 1 error LNK2019: unresolved external symbol _main referenced in function ___tmainCRTStartup MSVCRTD.lib
  Error 2 fatal error LNK1120: 1 unresolved externals C:\Documents and Settings\Tong Quang Hoang\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\window1\Debug\window1.exe 1
  lỗi này có nghĩa là cậu đã dùng sai hàm main rồi,chắc là do cậu dùng console như hoang linh nói đó
  cậu chuyển sang Win32 GUI Project đi,hoăcj dùng VC++6.0 đi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Lại tạo project kiểu console đây mà, để project kiểu win32 app ấy
  lỗi này có nghĩa là cậu đã dùng sai hàm main rồi,chắc là do cậu dùng console như hoang linh nói đó
  cậu chuyển sang Win32 GUI Project đi,hoăcj dùng VC++6.0 đi
  Chắc là do cái này đó, hướng dẫn chi tiết hơn cho mình đi, mình mới tập dùng VC++ mà. Cảm ơn mọi người.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định error LNK2019: unresolved external symbol _main referenced in function ___tmainCRTStartup

  Chắc là do cái này đó, hướng dẫn chi tiết hơn cho mình đi, mình mới tập dùng VC++ mà. Cảm ơn mọi người.
  cậu học VC++ thì nên dùng VC++ để biên dịch
  vào VC++6
  chọn win32 Application rồi đánh tên vào
  chọn 1 trong 3 dòng hiện ra đều được
  dòng đầu là trống trơn code
  dòng 2 là 1 đoạn code được soạn cơ bản
  dòng 3 là 1 ứng dụng viết theo lời chào thế giới
  chọn cái thứ nhất sau đó cậu copy code vào là ấn F7 để chạy là được,hoặc F5 để xem kết quả
  có thể dùng CFREE thì nhanh hơn,cứ copy code là chạy được luôn-> thằng này ăn tạp chạy gì cũng được

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  hoặc dùng code::block thì chọn Win32 GUI Project như mình nói ở trên đó( sau khi chọn new project

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Cái VC 6.0 Code nhiều lúc crazy lắm. Có lẽ nên dùng bản 2k5.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Cái VC 6.0 Code nhiều lúc crazy lắm. Có lẽ nên dùng bản 2k5.
  VC6 chuyên để lập trình hệ thống mình nghĩ là chuẩn nhất rồi,còn 2005 mình nghĩ dùng cho C# và .net thì tốt hơn,mỗi cái chỉ có 1 điểm mạnh thôi,2005 hoặc những trình biên dịch cao hơn không thể ôm đồm tất cả

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  3

  Bạn viết thiếu hàm:
  void main()
  {}
  Chỉ đơn giản thế thôi, ^^

Các đề tài tương tự

 1. lỗi error LNK2019: unresolved external symbol _main referenced khi dùng template<class T>
  Gửi bởi security_216 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-11-2013, 01:45 PM
 2. lỗi error LNK2019 - unresolved external symbol. Giúp mình sửa
  Gửi bởi sieunhien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 05-10-2013, 06:14 PM
 3. Lỗi Error 1 error LNK2019: unresolved external symbol "public: virtual __thiscall sf::Drawable
  Gửi bởi hsagduag trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-11-2012, 01:12 PM
 4. lỗi unresolved external symbol __imp__InternetOpenA@20 referenced in function...
  Gửi bởi hsagduag trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-03-2012, 10:25 PM
 5. Lập trình C++ Mình gặp lỗi "unresolved externals" & "unresolved external symbol _main referenced in function _tmainCRTS "
  Gửi bởi ntbao trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-09-2011, 10:48 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn