trong database của e có 1 view là BaoCaoDoanhThu có các cột SoCt, TenKH,TenNV, NgayLapCT,TongTien
datacontext la DoanhThuDB, đã add view này vô rồi, save lại luôn rồi.
trong Crystal Report e mới tạo database expert mới : trong .Net Object , Project.BaoCaoDoanhThu
Nhưng trong Database Fields thì chỉ lấy được 3 cột thôi: SoCT,TenNV,TenKH
Bản CR là mới nhất òi

ai biết chỉ e với