có bạn nào biết Sách về các thuật toán để thiết kế csdl.
Giáo trình cơ sở dữ liệu thì giải thích và ví dụ sơ sài quá