Mình cần các bạn tư vấn cho mình cách thiết kế Database để viết chương trình theo dõi quá trình được nâng bậc, nâng ngạch trong cơ quan nhà nước!
Ví dụ: Mỗi Quý mình kiểm tra 1 lần, nếu những người nào được nâng lương thì ngày liệt kê ra danh sách những người được nâng lương và cập nhật lại ngày được nâng lương luôn!
Các bạn cho mình hỏi chút về chút ý tưởng và thuật toán để mình giải bài này nhé ! Tks các bạn nhiều lắm!