Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 19 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Xử lý các phép toán trên số phức

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  15

  Mặc định Lập trình C | Xử lý các phép toán trên số phức

  Mọi người giúp em bài này với.

  Xây dựng lớp số phức. có các hàm thành phần: Nhap , hienthi, cong, tru, nhan, chia.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  21

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thamtulungdanh Xem bài viết
  Mọi người giúp em bài này với.

  Xây dựng lớp số phức. có các hàm thành phần: Nhap , hienthi, cong, tru, nhan, chia.
  Cậu đã học cấu trúc chưa?
  Học rồi thì cái này dễ thôi mà
  Cậu cho code lên chỗ nào sai thì người khác sửa cho chứ.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Chi tiết về số phức và các phép toán với số phức
  http://vi.wikibooks.org/wiki/S%E1%BB%91_Ph%E1%BB%A9c
  http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B...1_ph%E1%BB%A9c

  Nếu đã học struct thì làm theo cách struct để luyện, nếu không vẫn có thể nhập xuất bình thường với chương trình con.

  Một số phức gồm 2 biến: phần thực và phần ảo. Bạn chỉ việc lắp công thức trên vào rồi tính toán bình thường. Mỗi phép tính nên là một hàm riêng cho chương trình sáng sủa.

  Have fun!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  5

  hix tụi em chưa học cấu trúc hay struc nên cũng không biết áp dụng

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  99

  Cái này chắc bạn học lập trình hướng đối tượng thì phải
  Bạn phải tự viết code thôi . Viết xong đưa lên diễn đàn lúc đó mọi người sẽ giúp bạn thêm .

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mặc định Lập trình C | Xử lý các phép toán trên số phức

  hix tụi em chưa học cấu trúc hay struc nên cũng không biết áp dụng
  Chưa học cấu trúc thì bạn có thể dùng mảng 2 chiều gồm n cốt (n số nhập vào) và 2 hàng (phần thực phần ảo). Hoặc đổi ngược lại hàng cột.

  Không quá khó đâu, hãy code thử rồi đưa kết quả lên để mọi người góp ý.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  235

  Các bác cứ làm rối vấn đề làm cho những người mới học bối rồi.Code đây bạn nè
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include"stdio.h"
  3. #include<conio.h>
  4. #include<math.h>
  5. class so_phuc
  6.         {
  7.             private:
  8.                     float thuc,ao;
  9.             public:
  10.                     so_phuc()
  11.                     {
  12.                         thuc=0;
  13.                         ao=0;
  14.                     }
  15.                     void nhap();
  16.                     void hienthi();
  17.                     void cong(so_phuc&,so_phuc&);
  18.                     void tru(so_phuc&,so_phuc&);
  19.                     void nhan(so_phuc&,so_phuc&);
  20.                     void chia(so_phuc&,so_phuc&);
  21.         };
  22. void so_phuc::nhap()
  23. {
  24.     cout<<"\n Phan thuc:";cin>>thuc;
  25.     cout<<" Phan ao:";cin>>ao;
  26. }
  27. void so_phuc::hienthi()
  28. {
  29.     cout<<thuc;
  30.     if(ao<0);
  31.     else cout<<"+";
  32.     cout<<ao<<"i";
  33. }
  34. void so_phuc::cong(so_phuc&z1,so_phuc&z2)
  35. {
  36.     this->thuc=z1.thuc+z2.thuc;
  37.     this->ao=z1.ao+z2.ao;
  38. }
  39. void so_phuc::tru(so_phuc&z1,so_phuc&z2)
  40. {
  41.     this->thuc=z1.thuc-z2.thuc;
  42.     this->ao=z1.ao-z2.ao;
  43. }
  44. void so_phuc::nhan(so_phuc&z1,so_phuc&z2)
  45. {
  46.     this->thuc=z1.thuc*z2.thuc-z1.ao*z2.ao;
  47.     this->ao=z1.thuc*z2.ao+z1.ao*z2.thuc;
  48. }
  49. void so_phuc::chia(so_phuc&z1,so_phuc&z2)
  50. {
  51.     so_phuc kq;
  52.     if((z2.thuc==0)&&(z2.ao==0)) return;
  53.     kq.thuc=z2.thuc/(pow(z2.thuc,2)+pow(z2.ao,2));
  54.     kq.ao=-z2.ao/(pow(z2.thuc,2)+pow(z2.ao,2));
  55.     (*this).nhan(z1,kq);
  56. }
  57.  
  58. void main()
  59. {
  60.     so_phuc z1,z2;
  61.     so_phuc kq;
  62.     clrscr();
  63.     cout<<" Moi ban nhap vao hai so phuc"<<endl;
  64.     cout<<"  So thu nhat:";
  65.     z1.nhap();
  66.     cout<<" So thu hai:";
  67.     z2.nhap();
  68.     cout<<" So thu nhat:";z1.hienthi();
  69.     cout<<"\n So thu hai:";z2.hienthi();
  70.     cout<<"\n Ket qua cac phep toan:\n";
  71.     cout<<" Phep cong so hai so:";
  72.     kq.cong(z1,z2);
  73.     kq.hienthi();
  74.     cout<<"\n Phep tru so thu nhat cho so thu hai:";
  75.     kq.tru(z1,z2);
  76.     kq.hienthi();
  77.     cout<<"\n Phep nhan hai so:";
  78.     kq.nhan(z1,z2);
  79.     kq.hienthi();
  80.     cout<<"\n Phep chia so thu nhat cho so thu hai:";
  81.     kq.chia(z1,z2);
  82.     kq.hienthi();
  83.     cout<<"\n CHUC BAN THANH CONG";
  84.     fflush(stdin);getch();
  85. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  5

  hix tụi em đâu có học C++ đâu chỉ học borland C hay TC thôi
  chứ mấy cái bạn viết tui hiểu chết liền í
  cái cout<<,...... hổng biết

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  235

  ặc.Thế thì bạn nhầm chỗ rồi.chủ đề bài này là xây dựng lớp số phức mà.Đó là C++

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  235

  Thế thì chắc bạn cần cái này.Bạn chưa học struct nên chỉ làm thế này thôi
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4.  
  5. void Nhap(float*);
  6. void HienThi(float*);
  7. void Cong(float*,float*,float*);
  8. void Tru(float*,float*,float*);
  9. void Nhan(float*,float*,float*);
  10. void Chia(float*,float*,float*);
  11.  
  12. void main()
  13. {
  14.     float z1[2],z2[2];
  15.     float kq[2];
  16.     clrscr();
  17.     printf("       CHUONG TRINH TINH TOAN VOI SO PHUC\n");
  18.     printf(" Moi ban nhap vao hai so phuc:\n");
  19.     printf(" So thu nhat:");
  20.     Nhap(z1);
  21.     printf(" So thu hai:");
  22.     Nhap(z2);
  23.     printf(" Tong hai so:");
  24.     Cong(z1,z2,kq);
  25.     HienThi(kq);
  26.     printf("\n Hieu hai so phuc:");
  27.     Tru(z1,z2,kq);
  28.     HienThi(kq);
  29.     printf("\n Tich hai so phuc:");
  30.     Nhan(z1,z2,kq);
  31.     HienThi(kq);
  32.     printf("\n Thuong hai so phuc:");
  33.     Chia(z1,z2,kq);
  34.     HienThi(kq);
  35.     fflush(stdin);getch();
  36. }
  37. void Nhap(float *z)
  38. {
  39.     float tam;
  40.     printf("\n Phan thuc:");
  41.     fflush(stdin);scanf("%f",&tam);
  42.     z[0]=tam;
  43.     printf(" Phan ao:");
  44.     fflush(stdin);scanf("%f",&tam);
  45.     z[1]=tam;
  46. }
  47. void HienThi(float* z)
  48. {
  49.     printf("%.2f",z[0]);
  50.     if(z[1]<0);
  51.     else printf("+");
  52.     printf("%.2f i",z[1]);
  53. }
  54. void Cong(float* z1,float* z2,float* z)
  55. {
  56.     z[0]=z1[0]+z2[0];
  57.     z[1]=z1[1]+z2[1];
  58. }
  59. void Tru(float* z1,float* z2,float* z)
  60. {
  61.     z[0]=z1[0]-z2[0];
  62.     z[1]=z1[1]-z2[1];
  63. }
  64. void Nhan(float* z1,float* z2,float* z)
  65. {
  66.     z[0]=z1[0]*z2[0]-z1[1]*z2[1];
  67.     z[1]=z1[0]*z2[1]+z1[1]*z2[0];
  68. }
  69. void Chia(float* z1,float* z2,float* z)
  70. {
  71.     float kq[2];
  72.     kq[0]=kq[1]=0;
  73.     if((z2[0]==0)&&(z2[1]==0))
  74.     {
  75.         z=kq;
  76.         return;
  77.     }
  78.     kq[0]=z2[0]/(pow(z2[0],2)+pow(z2[1],2));
  79.     kq[1]=-z2[1]/(pow(z2[0],2)+pow(z2[1],2));
  80.     Nhan(z1,kq,z);
  81. }

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ lỗi khi viết trên dev c, còn trên cfree chạy bình thường
  Gửi bởi truongvantri trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 26-10-2013, 03:34 PM
 2. Trả lời: 30
  Bài viết cuối: 15-02-2012, 07:03 PM
 3. Lập trình Socket trên C++ có thể giao tiếp chương trình Java trên Server được ko các
  Gửi bởi jacobkruse trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-11-2010, 11:10 PM
 4. Source code build trên Ubuntu có chạy được Trên Linux Kernel không ?
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-11-2010, 09:22 AM
 5. Lưu dữ liệu để trống trên một cell của datagirdview trên csdl Access như thế nào?
  Gửi bởi hvcuongit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-05-2009, 04:21 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn